อายุรับประกันภัย :  1 ปี - 65 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี หรือรับผลประโยชน์จนครบ
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 20  ปี

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • ครอบคลุมและ รับค่าชดเชยโรคร้ายแรงยอดฮิต 15 โรค
 • ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 20 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือโรคร้ายแรงยาวนานถึงอายุ 99 ปี (เมื่อยังไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหม)
 • เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียดความคุ้มครอง

 

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ก) บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า เพียงรายการเดียวเท่านั้นและให้ถือว่าสัญญาประกันภัยนี้สิ้นสุดผลบังคับตารางโรคร้ายแรง (ก)

2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

  • ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรงหนี่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง(ข) บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางในแต่ละรายการเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัยและ สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่ตารางโรคร้ายแรง (ข) 

3. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนด

  • จะได้รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

4. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา

  • ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาหรือมูลค่าเวนคืน ณ ขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใดๆ มาก่อน เลือกทำประกันคุ้มครอง 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 1

  • ผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็น "โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม" ในกลุ่ม ข รับผลประโยชน์ตามตาราง 25% หรือ 250,000 บาท
  • หลังจากที่รักษาแต่ผู้เอาประกันอาหารไม่ดีขึ้นถูกวินิจฉัยว่าเป็น "โรคมะเร็งระยะลุกลาม" ในกลุ่ม ก รับผลประโยชน์ตามตาราง 100% หรือ 1,000,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ สัญญาสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 2

  • ผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็น "โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม" ในกลุ่ม ข รับผลประโยชน์ตามตาราง 25% หรือ 250,000 บาท
  • ผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็น "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ" ในกลุ่ม ข รับผลประโยชน์ตามตาราง 25% หรือ 250,000 บาท
  • หลังจากที่รักษาแต่ผู้เอาประกันอาหารไม่ดีขึ้นถูกวินิจฉัยว่าเป็น "กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด" ในกลุ่ม ก รับผลประโยชน์ตามตาราง 100% หรือ 1,000,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ สัญญาสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 3

  • ผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็น "โรคมะเร็งขั้นรุนแรง" ในกลุ่ม ก รับผลประโยชน์ตามตาราง 150% หรือ 1,500,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ สัญญาสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 4

  • ผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็น "โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันขั้นรุนแรง" ในกลุ่ม ก รับผลประโยชน์ตามตาราง 150% หรือ 1,500,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ สัญญาสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 5 (ผลประโยชน์ข้อ 3)

  • ผู้เอาประกันเสียชีวิต ณ วันที่กรมธรรม์ยังคุ้มครอง/มีผลบังคับ รับผลประโยชน์ตามตาราง 100% หรือ 1,000,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ สัญญาสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 6 (ผลประโยชน์ข้อ 4)

  • ผู้เอาประกันสุขภาพแข็งแรงอยู่จนครบสัญญาอายุ 99 ปี รับผลประโยชน์ 100% หรือ 1,000,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ สัญญาสิ้นสุด

 

เบี้ยประกันเมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น (คุ้มครองชีวิต คุ้มครองโรคร้ายแรง)

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน