อายุรับประกันภัย
 • 1 เดือน - 65 ปี
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ
 • รายปี 20,000 บาท
 • ราย 6 เดือน 10,000 บาท
 • ราย 3 เดือน 6,000 บาท
 • รายเดือน 2,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
 • หยุดชำระเบี้ยได้
 • หรือครบอายุ 99 ปี

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร คลิ๊ก?
 • คุ้มครองชีวิตและได้ผลตอบแทนสูงกว่า
 • เบี้ยที่จ่ายลดหย่อนภาษีได้
 • ถอนเงินบางส่วนได้ หยุดชำระเบี้ยได้
 • เพิ่มเบี้ยประกันเงินออมได้หรีอปรับเปลี่ยนความุค้มครองได้
 • แจกแจงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทน

แผนสุขใจรับวัยเกษียณ

แผนอุ่นใจหลักประกัน

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง