เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ
  • 75,000 บาท (สำหรับอายุ 5-50 ปี)
  • 100,000 บาท (สำหรับอายุ 51-55 ปี)
ระยะเวลาคุ้มครอง
  • กรณีเสียชีวิต รับเงินเท่ากับ 130%
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
  • ชำระเบี้ยครั้งเดียว
  • คุ้มครองนานถึง 10 ปี
  • อายุเริ่มรับประกันภัย 5 - 55 ปี
รูปแบบการลงทุน
  • ตราสารหนี้(เป็นหลัก)
  • เงินฝาก
  • หุ้น

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง