อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 70 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 3 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  ทุนประกัน :  100,000 บาท (คุ้มครอง 150,000 บาท)
 เบี้ยประกัน : 35,200 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-39 ปี)
 เบี้ยประกัน : 34,900 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-39 ปี)

ภาพแสดงผลประโยชน์

--- ปิดการขายแล้ว ---

จุดเด่น

 • อัตราผลตอบแทนสูงถึง 2.26% (หญิง) และ 2.15% (ชาย)
 • จ่ายเบี้นสั้นเพียง 3 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวไปถึง 10 ปี
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 150%
 • ได้เงินคืนทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จนครบสัญญา

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้าที่ต้องการออมเงินจ่ายเบี้ยระยะสั้น
 • ลูกค้าที่อยากลดหย่อนภาษี
 • ลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคาร

ผลประโยชน์เงินคืน

 • ปีที่ 0 จ่ายเบี้ย 34,900 บาท ไม่มีเงินคืน
 • ปีที่ 1 จ่ายเบี้ย 34,900 บาท ไม่มีเงินคืน
 • ปีที่ 2 จ่ายเบี้ย 34,900 บาท ไม่มีเงินคืน
 • ปีที่ 3 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 4 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 5 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 6 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 7 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 8 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 9 ได้เงินคืนปีละ 3,000 บาท
 • ปีที่ 10 ได้เงินก้อน 105,000 บาท รวมเงินคืนทั้งหมด 126,000 บาท

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง