รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท
 • เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท
 • คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน
ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
  • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
  • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
  • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 60,000 บาท
  • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1 Easy 2 Easy 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 4,000,000 3,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 3,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2.1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด**
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 250,000 150,000 100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 75,000 75,000 75,000
2.2 ผลประโยชน์ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) 1,000 1,000 1,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 35,000 25,000 10,000
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง สำหรับ กรณีที่ 7.1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่ 7.2** 7,000 5,000 3,000
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด** 60,000 40,000 30,000
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด 35,000 25,000 15,000
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 7,000 5,000 3,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 4,000,000 3,000,000 1,000,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 250,000 150,000 70,000
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ  วันละ 3,000 2,500 1,000
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด** 6,000 4,000 2,000
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 30,000 20,000 10,000
15. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด 15,000 10,000 7,500
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 3,000 2,000 1,500
16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000 10,000
17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด 25,000 20,000 15,000
18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด** 25,000 25,000 10,000
19. การจี้เครื่องบิน 100,000 100,000 100,000
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด 500 500 500
21. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ 5 5 5

เอกสารสำคัญและเบี้ยประกัน

– สั่งซื้อประกันการเดินทาง –