รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท
 • เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท
 • คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน
ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
  • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
  • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
  • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 60,000 บาท
  • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองจำนวนงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1Easy 2Easy 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์5,000,0004,000,0003,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์1,500,0001,500,0001,500,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์1,000,0001,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์5,000,0003,000,0002,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์2,000,0002,000,0002,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์1,500,0001,500,0001,500,000
2.1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด**
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์250,000150,000100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์100,000100,000100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์75,00075,00075,000
2.2 ผลประโยชน์ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล)1,0001,0001,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด2,000,0002,000,0002,000,000
4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด2,000,0002,000,0002,000,000
5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด500,000300,000200,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด500,000300,000200,000
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้35,00025,00010,000
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง สำหรับ กรณีที่ 7.1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่ 7.2**7,0005,0003,000
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด**60,00040,00030,000
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด35,00025,00015,000
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง7,0005,0003,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด4,000,0003,000,0001,000,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด250,000150,00070,000
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ  วันละ3,0002,5001,000
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด**6,0004,0002,000
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด30,00020,00010,000
15. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด15,00010,0007,500
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง3,0002,0001,500
16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด20,00010,000
17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด25,00020,00015,000
18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด**25,00025,00010,000
19. การจี้เครื่องบิน100,000100,000100,000
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด500500500
21. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้555

เอกสารสำคัญและเบี้ยประกัน

– สั่งซื้อประกันการเดินทาง –