การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของคนไทย
สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทย ข้อมูลปี 2561

สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ 4.3 ล้านคน

ชื่อ : กองทุนสวัสดิการการรักการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ดูแลโดย : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ครอบคลุม : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ
คู่สมรส บิดา มารดา บุตรชอบด้วยกฏหมาบ 3 คน ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
ลักษณะทั่วไป : สวัสดิการพนักงานของรัฐ
แหล่งรายได้ : ภาษี

สิทธิประกันสังคม 11 ล้านคน

ชื่อ : กองทุนประกันสังคม
ดูแลโดย : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ครอบคลุม : ลูกจ้างในองกร
ลูกจ้างที่ออกจากงานและยังจ่ายเงิยสมทบด้วยตนเอง
ลักษณะทั่วไป : ระบบประกันสังคม
แหล่งรายได้ : นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% รัฐบาล2.75%

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตร 30 บาท/บัตรทอง) 48.7 ล้านคน

ชื่อ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ดูแลโดย : สำนักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คลอบคลุม : คนไทยทักคนที่ไม่ถูกครอบคลุมสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคม ครูเอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะทั่วไป : สวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ ตามจำนวนผูเประกันตนและงบประมาณ อื่นๆ
แหล่งรายได้ : ภาษี

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713