ความผันผวนของผลตอบแทน

ความผันผวนของผลตอบแทน (Standard Deviation: S.D.) คือ ค่าความเบี่ยงเบนของผลตอบแทน
ตัวอย่าง: กองทุน A มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5 % มีค่าความผันผวน (S.D.) 3 % หมายความว่า กองทุนรวม A คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 5 ต่อปี แต่มีโอกาสที่ผลตอบแทนจะไม่เป็นไปตามคาดหวังคือจะผันผวนอยู่ในช่วง 5 % และ + S.D. ( 3 %) คืออยู่ระหว่าง 2 % ถึง 8%

อันดับ Percentile

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับกองทุนอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนในรูปแบบเดียวกัน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ AIMC ได้จัดทาตารางเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานและความผันผวนของผลตอบแทนในรูปแบบ Peer Percentile Percentile ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ลำดับ

 • 5th Percentile หมายถึง ผลการดำเนินการอยู่ใน 5 อันดับแรก
 • 25th Percentile หมายถึง ผลการดำเนินการอยู่ใน 25 อันดับแรก
 • 50th Percentile หมายถึง ผลการดำเนินการอยู่ในระดับกลางๆ
 • 75th Percentile หมายถึง ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ 25 จากท้ายตาราง
 • 95th Percentile หมายถึง ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ 5 จากท้ายตาราง

การลงทุนในกองต่างประเทศแบบ Feeder Fund และ Fund of Funds

 • Feeder Fund
  กองทุนรวมประเภท Feeder Fund เป็นการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งเรียกว่า Master Fund เช่น อาจจะเป็นกองทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศเพียงกองเดียว เช่น กองทุนรวม K-USA-A(D) ซึ่งกองทุนรวม K-USA-A(D) จะมีผู้จัดการกองทุนที่อยู่ต่างประเทศค่อยดูแลและบริหารกองทุนนี้ให้
 • Fund of Fund
  กองทุนรวมประเภท Fund of Funds เป็นการนำเงินไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง อาจจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนที่คล้ายกันหรือต่างกันก็ได้ บลจ. จะเป็นผู้กำหนดว่าจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบ้าง ในสัดส่วนเท่าใด เช่น กองทุนรวม K-FITXL ที่กระจายการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ อีกที เช่น K-WORLDX, K-USA-A(A), K-EUROP, K-ASIA

===============
“ดูแลเงินของคุณอย่างมืออาชีพ”
ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากว่า 1,000 เคสและลูกค้ากว่า 300 คน
เดชาธร ยะนันท์ (อู๋), ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐานสากล (MDRT) ปี 2022
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713