ปัจจุบันบริษัทหรือหน่วยงานไหนก็ต้องพูดถึงลูกค้ากลุ่ม Gen Y เพื่อออกแบบสินค้าและบริการมากระตุ้นให้คนกลุ่มนี้เลือกซื้อเลือกใช้เป็นเหตุผลที่ผมไปศึกษาว่า กลุ่ม Gen Y มีความสำคัญยังไง ทำไมใครๆ ต่างพูดถึงและให้ความสำคัญ

จากข้อมูลศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าปัจุบันผู้บริโภคหรือประชากรกลุ่ม Gen Y ที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 หรืออายุ อายุ 15-34 ปี มีอยู่มากที่สุดในโลกหรือประมาณ 1 ใน 3 และตัวผมเองก็เป็นหนึ่งคนในนั้น โดยมีคุณลักษณะเด่นของกลุ่ม Gen Y ไทย 5 ข้อได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

– Gen Y มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี
เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ เกิดมาพร้อมกับเทคโนลยีที่ทันสมัยและถูกเลี้ยงดูด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เข้าถึงคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและอุปกรณต่างๆ ตั้งแต่เด็กจนใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เห็นได้จากเด็กอนุบาลยังสามารถใช้มือถือ ดูยูทูปเป็นกันแล้ว

– Gen Y ไทยชอบมีสังคม
ผลจากการใช้เทคโนโลยีทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลกับโลกออนไลน์มากขึ้นและการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วทำให้กลุ่ม Gen Y สามารถหาเพื่อนใหม่หรือสังคมใหม่ที่ตัวเองชอบได้อย่างไม่จำกัดและส่งผลต่อเป็นสังคมออฟไลน์ ให้คนกลุ่มนี้โดยนัดพบเจอ สร้างความสัมพันธ์ในชีวิตจริงด้วย

– Gen Y ไทยตัดสินใจบนข้อมูล
เทคโนลียิ่งที่สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น การจะเลือกหรือตัดสินใจเรื่องใด จึงต้องมีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ชอบตัดสินบนข้อเพียงจากแหล่งเดียว สังเกตจากการเลือกซื้อสินค้าเรามักจะหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบจากหลายร้านและศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งรีวิวก่อนตัดสินใจซื้อ

– Gen Y ไทยช่างเลือก
เมื่อมีข้อมูลจากหลายช่องทางและมากพอ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบการตัดสินใจ กลายเป็นว่า Gen Y มีความช่างเลือกมากขึ้นหรือตัดสินใจยากมากขึ้น แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าการช่างเลือกนั้นก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง โดยพิจารณาความคุ้มค่าและคุณภาพ เช่น การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องสำอาง

– Gen Y ไทยมีความรู้ทางการเงิน
การเลี้ยงดูจากพ่อ แม่ หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ปลูกฝั่งให้ Gen Y รู้จักออมเงินตั้งแต่เด็ก ทำให้คนกลุ่มนี้มีความรู้ทางการเงินเบื้องต้นมาแล้ว ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แข่งขันที่สูงขึ้นแต่ละคนอยากประสบความสำเร็จเร็วขึ้นจึงศึกษาเรื่องการลงทุน การวางแผนการเงิน

จาก 5 ข้อนี้ ทำให้เห็นว่าแต่ละข้อมีความเชื่อมโยงกันหากร้านค้าหรือบริษัทต้องการเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Y ก็สามารถวางแผนการตลาด พัฒนาสินค้าหรือบริการตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้ได้

ถ้าหากเราเป็นคน Gen Y เองก็สามารถนำมาพิจารณาว่า เรามีคุณลักษณะเด่น 5 ข้อข้างบนหรือไม่แต่ละข้อมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่ให้ตัวเองติดกับดักการตลาดของบริษัทที่ส่งสินค้าหรือบริการต่างๆ ออกมา