กองทุนลดหย่อนภาษีปี 2563

หลังจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่หมดประโยชน์เรื่องสิทธิลดหย่อนภาษีเมื่อสิ้นปี 2562 ไป รัฐบาลก็ได้ออกกองทุนตัวใหม่มาชื่อว่า กองทุนเพื่อการออม (SSF) และไม่นานมานี้ก็ได้ออกกอทุนพิศษชื่อว่า กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 มาดูว่ากองทุน SSFX กับ SSF ว่ามีความเหมือน ความแตกต่างกันตรงไหนบ้าง

กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)

– SSFX ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund Extra ชื่อภาษาไทยคือ “กองทุนเพื่อการออมพิเศษ” กองทุนลดหย่อนภาษีพิเศษ ที่มีกำหนดระยะเวลาซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เท่านั้น
– ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงินซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF แบบปกติ)
– มีวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท ไม่รวมกองทุน SSF ปกติและการลงทุนเกษียณประเภทอื่นๆ*

กองทุนเพื่อการออม (SSF)

– SSF ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund ชื่อภาษาไทยคือ “กองทุนรวมเพื่อการออม” เป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
– ลงทุนได้หลายประเภทเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น หุ้นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หน่วยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์(Property Fund) รวมถึงกองทุนต่างประเทศ
– ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท (โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออม เพื่อการเกษียณอื่นๆ* ต้องไม่เกิน 500,000 บาท )

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

– RMF ย่อมาจากคำว่า Retirement Mutual Fund ชื่อภาษาไทยคือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นกองทุนรวมเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเก็บออมระยะยาวเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ คล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการ
– ลงทุนได้หลากหลายตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ มีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนสูง เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้น สามารถสลับกองทุนได้ แต่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในระยะเวลาที่กำหนด
– ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ *

*กลุ่มเกษียณอื่นๆ ได้แก่ SSF, RMF, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713