อายุรับประกันภัย : 16 - 69 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 70 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี

ภาพแสดงผลประโยชน์

Housekeeping Campaign (ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม) ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งของคุณ ให้ความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย

จุดเด่น

 • ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  ทั้งค่าห้องและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด
 • เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) หรือเลือกเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด 19
 • คุ้มครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นายจ้างไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ซื้อได้
 • สำหรับคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้องแล้วต้องไม่เกิน 120 วัน

ตารางความคุ้มครอง

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ดังนี้

(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

  1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  2. ริดสีดวงทวาร
  3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
  4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  6. นิ่วทุกชนิด
  7. เส้นเลือดขอดที่ขา
  8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม) มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ดังนี้

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่ายที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ และเพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ บริษัทฯจะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

  1. โรคต่อมไทรอยด์
  2. โรคลมบ้าหมู
  3. โรคเบาหวาน
  4. โรคภูมิแพ้
  5. โรคความดันโลหิตสูง
  6. โรคหัวใจ
  7. โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม) มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ดังนี้

บริษัทฯจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์และหรือผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัยหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย โดยที่ความจริงแล้วผู้นั้นไม่มีสิทธิในการประกันภัย หรือ ขาดคุณสมบัติที่จะเอาประกันภัยได้
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา มีข้อยกเว้นความคุ้มครอง การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทฯจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อปรากฏว่า
  1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย
  2. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย  เช่น
  ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
  1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด เป็นต้น
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม) มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้
  1. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหารที่เกิดจากการเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู๋ก่อนแล้ว ก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
  2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์ในทุกกรณี หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นลบ (Negative/Undetectable)
  3. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
  4. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  5. การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย