อายุรับประกันภัย : 15 - 65 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 65 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี

ภาพแสดงผลประโยชน์

"เติมเต็มสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรของคุณ" การให้ความคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะสุขภาพหรืออุบัติเหตุ มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวัล ด้วยประกันกลุ่มเมืองไทย SME 20 plus ประกันที่เหมาะกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ที่มีพนักงาน 20 - 100 คน หรือขนาดเล็กน้อยกว่า 20 คน กับความคุ้มครองที่ดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD), ค่าทำฟัน, คุ้มครองโรคร้ายแรงได้ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

รายละเอียดแผน

 • รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 • เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100% ภายในวงเงินผลประโยชน์ รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม "ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) , ค่ารักษาทันตกรรม,ความคุ้มครองโรคร้ายแรง"
  ทั้งค่าห้องและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด
 • ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้คนในครอบครัวได้
 • บริษัทที่สนใจทำแผนนี้ให้พนักงานจะต้องไม่เคยมีประกันกลุ่มกับที่ใดมาก่อน

ตารางความคุ้มครอง

1. ประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / การทุพพลภำพสิ้นเชิงถาวร

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก (ยกเว้น การฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์)

 • แผน 1 คุ้มครอง 100,000 บาท
 • แผน 2 คุ้มครอง 150,000 บาท
 • แผน 3 คุ้มครอง 200,000 บาท
 • แผน 4 คุ้มครอง 300,000 บาท
 • แผน 5 คุ้มครอง 400,000 บาท

2. สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยใน

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผน 1   1,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผน 2   1,500 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผน 3   2,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผน 4   3,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร แผน 5   5,000 บาท

(ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่ารักษาอุบัติเหตุภายใน 72 ชม. สอบถามได้ทางอินบ๊อกหรือไลน์)

3. สัญญาเพิ่มเติม ผู้ป่วยนอก (OPD)

 • แผน 1   500 บาทต่อครั้ง
 • แผน 2   800 บาทต่อครั้ง
 • แผน 3   1,000 บาทต่อครั้ง
 • แผน 4   1,500 บาทต่อครั้ง
 • แผน 5   2,000 บาทต่อครั้ง

4. สัญญาเพิ่มเติม การตรวจด้วยรังสีเอ็กซ์และห้องปฏิบัติการ (X-RAY & LAB. TEST)

 • แผน 1   2,500 บาทต่อปี
 • แผน 2   4,000 บาทต่อปี
 • แผน 3   5,000 บาทต่อปี
 • แผน 4   6,500 บาทต่อปี
 • แผน 5   10,000 บาทต่อปี

5. สัญญาเพิ่มเติม การรักษาทันตกรรม 

 • แผน 1   2,000 บาทต่อปี
 • แผน 2   3,000 บาทต่อปี
 • แผน 3   4,000 บาทต่อปี
 • แผน 4   4,500 บาทต่อปี
 • แผน 5   5,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างการเลือกแผน

บริษัท MTL Insure ต้องการทำประกันกลุ่มให้พนักงานโดยเลือกความคุ้มครอง ดังนี้

 • ประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / การทุพพลภำพสิ้นเชิงถาวร แผน 1 คุ้มครอง 100,000 บาท เบี้ยอยู่ที่ 450 บาท*
 • ประกันสุขภาพ IPD จะมีทั้งหมด 5 แผน ต้องการเลือกแผน 2 จะมีวงเงินค่าห้องค่าอาหาร 1500 บาทเบี้ยอยู่ที่ 2,385 บาทต่อคน
 • ประกันสุขภาพ OPD จะมีทั้งหมด 5 แผนโดยแผน 3 จะมีวงเงินค่าห้องค่าอาหาร 1000 บาทเบี้ยอยู่ที่ 3,560 บาทต่อคน

การคำนวณเบี้ยต่อคนก็จะเท่ากับ 450+ 2,385+ 3,560 = 6,395 บาทต่อคน

 

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีผู้ถือกรมธรรม์และหรือผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย โดยที่ความจริงแล้วผู้นั้นไม่มีสิทธิในการประกันภัย หรือขาดคุณสมบัติ
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ
  1. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
  2. การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  3. การแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั้มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศ และ เครื่องช่วยหายใจใต้น้า