อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 - 50 ปี
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี (รวม 31 ปี)
 • รับเงินบำนาญคืนปีละ 24%
 • เลือกรับเงินบำนาญแบบรายปีหรือรายเดือนก็ได้
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • รับรองเงินบำนาญที่จ่าย 20 ปี

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี

 • เบี้ยประกัน 49,912 บาทต่อปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 250,000 บาทและเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี (เงินประกันที่ได้กรณีเสียชีวิต)
 • รับเงินคืน 24% คิดเป็นปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60-85 ปี
 • รวมเงินคืนทั้งหมดกรณีอยู่ครบสัญญา 1,860,000  บาท

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง