ถ้าทุกคนได้ติดตาม “สุดยอดเทคนิควางแผนการเงิน (สามเหลี่ยมทางการเงิน)” มาก่อนแล้วและทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ได้อย่างสม่ำเสมอ วันนี้จะพาทุกคนก้าวขึ้นมาอีกขั้นในขั้นตอนที่ 3 นั้นก็คือ เรื่องการลงทุน

สุดยอดเทคนิควางแผนการเงิน
www.mtl-insure.com/article/เทคนิควางแผนการเงิน/

การลงทุน คือการที่เรานำเงินของเราหรือจ่ายเงินเพื่อทำอะไรบ้างอย่างแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาซึ่งแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 แบบคือ
– การลงทุนที่แท้จริง เช่น การเปิดร้านการแฟ การเปิดบริษัท การสร้างสินค้าเพื่อมาขาย

– การลงทุนทางการเงิน เช่น ซื้อผลิตภัณ์ทางการเงิน ซื้อประกัน ซื้อกองทุนรวม หุ้น ตราสารหนี้

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะเรียกว่า “ตราสารการเงิน” เช่น
– ตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ (แสดงความเป็นเจ้าของ)
– ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบ้าน หุ้นกู้ (ผู้ถือเป็นเจ้าหนี้)
– ตราสารหนี้ระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลัง
– หลักทรัพย์อนุพันธ์ เข่น ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ วอร์เรนท์
– กองทุนรวม

ตลาดการเงิน (Money Market) เป็นแหล่งกลางเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินข้างต้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารหนี้ เสมือนเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ที่ต้องการใช้เงินลงทุนและผู้ที่ต้องการจะลงทุน โดยตลาดเงินแบ่งออกเป็น

– ตลาดแรก เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเรียกว่า Initital Public Offering (IPO) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนรายใดรายหนึ่ง เช่นสถานบันการเงินเรียกว่า PP (Private Placement)

– ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายกันเองได้หลักจากที่ได้ซื้อขายจกตลาดแรกมาแล้ว

ตัวอย่างตลาดการเงิน
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
– ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
– ตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือ (TBX)
– ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

รวมซีรีย์บทความการลงทุน