ตราสารทุนเป็นตราสารที่ผู้ออกต้องการระดมทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ซื้อหรือผู้ถือ มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วม กับกิจการนั้นๆ มีส่วนได้ ส่วนเสียเมื่อกิจการได้หรือเสียประโยชน์ และได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลโดยเงินปันผล ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10% ส่วนกำไรที่ได้จากการขาย กรณีที่ส่วนต่างราคาขายสูงกว่าราคาซื้อ (Capital Gain) ไม่ต้องเสียภาษี

ประเภทตราสารทุน

 • หุ้นสามัญ (Common Stock) ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อให้ประชาชนหรือคนทั่วไปมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิ์ร่วมลงคะแนนเสียง โดยสิ่งที่ได้ตอบแทนเรียกว่าเงินปันผลจากกำไรที่ได้การการดำเนินการของบริษัท มีตัวอย่างหุ้นสามัญประเภทต่างๆ ดังนี้
  • Blue Ship คือหุ้นที่มีขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ ก่อตั้งมานานแล้วและมีอัตราผลตอบแทนที่ไม่ผันผวน เช่น หุ้นบริษัทขนาดใหญ่ใน SET50 ซึ่งเป็นหุ้นที่มีความมั่นคง มีสถานการณ์การเงินที่แข็งเกร่ง
  • Growth Stock หุ้นของบริษัที่อยู่ในช่วงเติบโต มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลาดยังไม่อิ่มตัว
  • Value Stock หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าตลาดหรือประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน เหมาะกับการลงทุนระยะยาว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หุ้นดี ราคาถูก”
  • Income Stock หุ้นของบริษัทที่มีรายได้และกำไรสม่ำเสมอ มีการจ่ายเงินปันผลสูง อาจะเรียกว่า “หุ้นปันผล” เหมาะกับการลงทุนเพื่อไว้รับผลตอบแทน
  • Defensve Stock หุ้นของบริษัทที่ไม่ผันผวนตามเศรฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเศรษฐกิจจะขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานเช่น กลุ่มอาหาร สาธารณูปโภค
  • Cyclical Stock หุ้นที่มีผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงมากกว่าผลตอบแทนของตลาด มีความผันผวนขึ้นลงตามวัฎจักรของธุรกิจ
  • Speculative Stock หุ้นที่ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทใหม่ หรือบริษัทขนาดเล็ก มีความเสี่ยงสูง มักจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนเกรงกำไร
 • หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) ออกโดยบริษัทเอกชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเหมือนหุ้นสามัญ แตกต่างกันตรงที่ถ้าบริษัทเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้เงินทุนคืนก่อนผู้ที่ถือหุ้นสามัญและได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) คือเอกสารการจองสิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือตราสารอนุพันธ์ ในราคาตามใบจองสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ใบคำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) คือตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้น โดยใช้สิทธิภายระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามบริษัทผู้ออกเป็นผู้กำหนด

ความเสี่ยงในการลงทุน

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (Market Risk)​ คือความผันผวนของราคาหุ้นจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง
 • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ​(Liquidity Risk) คือไม่สามารถขายหุ้นในราคาและเวลาที่ต้องการได้

กองทุนรวมประเภทตราสารทุน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกไว้ให้คนที่รัก อยากทำประกันสะสมทรัพย์ไว้เพื่อออมเงินหรือลงทุน แต่ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์แบบเดิมๆ อาจจะได้ผลตอบแทนไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือสำหรับคนที่อยากลงทุนในตราสารทุน แต่ไม่มีเวลาติดตามหุ้น ไม่มีเวลาติดตามเศรษฐกิจต่างๆ เลือกหุ้นไม่เป็น สามารถเลือกลงทุนได้ในกองทุนรวมตราสารทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้เสนอขายและยังมีผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการให้ แต่ถ้าอยากได้ทั้งประกันชีวิตที่คุ้มครองและเราก็ยังสามารถเลือกลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศได้ ขอแนะนำกองทุนรวมตราสารทุนจากพอร์ตแบบประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิตดังนี้ครับ

 • กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
  • กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50)
  • กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A))
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (Aberdeen Standard Siam Leaders Fund : ABSL)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (Aberdeen Standard Growth Fund : ABG)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (Aberdeen Standard Small Cap Fund : ABSM)
  • กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50-RU)
  • กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund : KFSDIV)
  • กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K Valued Stock Fund : K-Value)
 • กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
  • กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K USA Equity Fund : K-USA-A(D)
  • กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K European Equity Fund : K-EUROPE)
  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K China Equity Fund-A(D) : K-CHINA-A(D))
  • กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K GLOBE: K-GLOBE)
  • กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K Global Healthcare Equity Fund : K-GHEALTH)
  • กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K Japan Equity Fund : K-JP)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Standard Asia Pacific Equity Fund : ABAPAC)
  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GOPP-C)
  • กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFACHINA-A)
  • กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A))
  • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)
  • กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ART)
  • กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG-RA)
  • กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG)

หากสนใจกองทุนรวมตราสารทุนที่แนะนำในแบบประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ติดต่อได้ทางเพจหรือว่าไลน์ได้เลยครับ

รวมซีรีย์บทความการลงทุน

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713