ตราสารที่แสดงความ เป็นเจ้าหนี้ โดย “ผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ขอกู้” และ” ผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้” เช่น เราไปซื้อตราสารหนี้ของบริษัท A เราเป็นเจ้าหนี้ บริษัท A เป็นผู้กู้  โดยผู้ออกตราสารหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นผลตอบแทน

ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ของกิจการที่เราถือได้เมื่อมีการเลิกกิจการ โดยแบ่งเป็น ตราสารหนี้ระยะสั้น (ตราสารหนี้ในตลาดเงิน) และตราสารหนี้ระยะยาว มีตัวอย่างตราสารหนี้แบ่งตามผู้ออก ดังนี้

 1. ตราสารหนี้ออกโดย รัฐบาล เรียกว่า ตั๋วเงินคลังเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี และพันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ออกโดยกระทรวงการคลัง
 2. ตราสารหนี้ออกโดย รัฐวิสาหกิจ เรียกว่า ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ เช่น พันธบัตรการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 3. ตราสารหนี้ออกโดย เอกชน เรียกว่าหุ้นกู้ เรามักจะได้ยอนตามข่าวว่า บริษัท ปตท. ออกหุ้นกู้ OR จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

 • มีอายุไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี
 • มีสถาพคล่องสูง ขายคืนง่าย
 • ผู้ออกตราสารมีฐานะทางการเงินดี
 • มีความผันผวนไม่รุนแรง

ตัวอย่างตราสารหนี้ระยะสั้น

  • ตั๋วเงินคลัง
  • บัตรเงินฝากที่เปลี่ยนมือได้
  • ตั๋วพาณิชย์ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน

ตราสารหนี้ระยะยาว

 • มีอายุมากกว่า 1 ปี
 • มีการระบะชื่อผู้ออก, ราคาตรา, วันครบกำหนดไถ่ถอน, อัตราดอกเบี้ย, งวดการจ่ายดอกเบี้ย

ตัวอย่างตราสารหนี้ระยะยาว

  • ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเรียกว่า พันธบัตร มีความเสี่ยงต่ำเพราะผู้ออกคือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น พันธบัตรรัฐบาล เช่น พันธบัตรเพื่อการลงทุน, พันธบัตรเพื่อการกู้ยืม, พันธบัตรออมทรัพย์
  • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ มีแบบที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน
  • พันธบัตรภาครัฐอื่นๆ เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงในการลงทุน

 • ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk) กรณีที่ผู้ออกตราสารนี้จะไม่จ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทุนตามกำหนดที่แจ้งไว้ (ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย ออกโดยกระทรวงการคลัง มีความเสี่ยงประเภทนี้น้อยกว่าหุ้นกู้ที่ออกโดยเอกชน)
 • ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)  ตราสารหนี้เป็นตราสารที่จ่ายดอกเบี้ยให้แน่นอน แต่ถ้าดอกเบี้ยของธนาคารเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารหนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยในทิศทางตรงกันข้าม
 • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือไม่สามารถขายตราสารหนี้ในราคาและเวลาที่ต้องการได้

กองทุนรวมประเภทตราสารหนี้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกไว้ให้คนที่รัก อยากทำประกันสะสมทรัพย์ไว้เพื่อออมเงินหรือลงทุน แต่ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัะย์แบบเดิมๆ อาจจะได้ผลตอบแทนไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือสำหรับคนที่อยากลงทุนในตราสารหนี้เพราะอยากเป็นเจ้าของกิจการหรือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากแต่ไม่ถนัดเรื่องการซื้อตราสารต่างๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตร หรือหุ้นกู้ของเอกชน สามารถเลือกลงทุนได้ในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้เสนอขายและยังมีผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการให้ แต่ถ้าอยากได้ทั้งประกันชีวิตที่คุ้มครองและเราก็ยังสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ได้ ขอแนะนำกองทุนรวมตราสารหนี้จากพอร์ตแบบประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิตดังนี้ครับ

 • กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K Cash Management Fund : K-CASH)
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS-A)
 • กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB)
 • กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund : K-CBOND)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)

หากสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ที่แนะนำในแบบประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ติดต่อได้ทางเพจหรือว่าไลน์ได้เลยครับ

รวมซีรีย์บทความการลงทุน

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713