ตราสารนี้เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสารนี้ (ผู้ขอกู้) ให้กับผู้ถือ(ผู้ซื้อ)เรียกว่าเจ้าหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นผลตอบแทน

ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ของกิจการที่เราถือได้เมื่อมีการเลิกกิจการ โดยแบ่งเป็น ตราสารหนี้ระยะสั้น (ตราสารหนี้ในตลาดเงิน) และตราสารหนี้ระยะยาว

ตราสารหนี้ระยะสั้น (ตราสารหนี้ในตลาดเงิน)

 • มีอายุไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี
 • มีสถาพคล่องสูง ขายคืนง่าย
 • ผู้ออกตราสารมีฐานะทางการเงินดี
 • มีความผันผวนไม่รุนแรง

ตัวอย่างตราสารหนี้ระยะสั้น

 • ตั๋วเงินคลัง
 • บัตรเงินฝากที่เปลี่ยนมือได้
 • ตั๋วพาณิชย์ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน

ตราสารหนี้ระยะยาว

 • มีอายุมากกว่า 1 ปี
 • มีการระบะชื่อผู้ออก, ราคาตรา, วันครบกำหนดไถ่ถอน, อัตราดอกเบี้ย, งวดการจ่ายดอกเบี้ย

ตัวอย่างตราสารหนี้ระยะยาว

 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเรียกว่า พันธบัตร มีความเสี่ยงต่ำเพราะผู้ออกคือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น พันธบัตรรัฐบาล เช่น พันธบัตรเพื่อการลงทุน, พันธบัตรเพื่อการกู้ยืม, พันธบัตรออมทรัพย์
 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ มีแบบที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน
 • พันธบัตรภาครัฐอื่นๆ เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชนเรียกว่า หุ้นกู้ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร เนื่องจากมีความเสี่ยงในด้านผู้ออกมากกว่า ตัวอย่างเช่น

 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
 • หุ้นกู้มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

รวมซีรีย์บทความการลงทุน

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713