จากบทความเรื่อง หุ้นสามัญ ยังมีหุ้นอีกหนึ่งประเภทที่จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแต่อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างต่างกัน วันนี้จะพามารู้จักกับอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิ” ครับ

หุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์แสดงความเป็นเจ้าของร่วมเหมือนกับหุ้นสามัญ แต่ต่างกันตรงผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญและอัตราคงที่

สิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

  • มีความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แต่ไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการ
  • ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลก่อน ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราคงที่
  • กรณีธุรกิจเลิกกิจการจะมีสิทธิในทรัพย์สินหลังจากเจ้าหนี้แต่ได้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  • หุ้นสามัญมีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ประเภทของหุ้นบุริมสิทธิ

  • สะสมและไม่สะสมเงินปันผล เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิขึ้นอยุ่กับผู้บริหารว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลต่างกับการจ่ายดอกเบี้ย ถ้าหากไม่มีการจ่ายเงินปันผลก็จะสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆ ทำให้มูลค่าของบริษัทหรือหน่วยลงทุนเติบโตขึ้น
  • ไถ่ถอนคืนและไม่สามารถไถ่ถอนคืน กรณีที่บริษัทต้องการเพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทสามารถเลือกออก หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืน เพื่อที่จะสามารถเรียกคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต
  • ร่วมรับและไม่ร่วมรับ หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับคือมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับคือ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดไว้
  • แปลงสภาพได้และแปลงสถาพไม่ได้ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้คือสามารถแปลงเป็นหุ้นสมัญได้ส่วน หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่ได้ก็เหมือนหุ้นบุริมสิทธิทั่วไปประ

รวมซีรีย์บทความการลงทุน

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713