วันก่อนได้รู้จักประเภทต่างของหุ้นสามัญไปแล้วมีใครได้ไปดูหุ้นของตัวเองบ้างหรือยังครับว่าจัดอยู่ในประเภทไหนวันนี้จะพามารู้จักกับอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิ” ครับ

หุ้นบุริมสิทธิ จัดเป็นหลักทรัพย์แสดงความเป็นเจ้าของร่วมเหมือนกับหุ้นสามัญ แต่ต่างกันตรงผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญและอัตราคงที่

สิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
– มีความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แต่ไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการ
– ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราคงที่
– กรณีธุรกิจเลิกกิจการจะมีสิทธิในทรัพย์สินหลังจากเจ้าหนี้แต่ได้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
– ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแล้วยังสามาถแบ่งประเภทหุ้นบุริมสิทธิ ได้แก่
– ชนิดสะสมและไม่สะสมเงินปันผล เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิขึ้นอยุ่กับผู้บริหารว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลต่างกับการจ่ายดอกเบี้ย ถ้าหากไม่มีการจ่ายเงินปันผลก็จะสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆ ทำให้มูลค่าของบริษัทหรือหน่วยลงทุนเติบโตขึ้น

– ชนิดไถ่ถอนคืนและไม่สามารถไถ่ถอนคืน�กรณีที่บริษัทต้องการเพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทสามารถเลือกออก หุ้นบุริมสิทธิฺชนิดไถ่ถอนคืน เพื่อที่จะสามารถเรียกคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

– ชนิดร่วมรับและไม่ร่วมรับ หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับคือมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ หุ้นบุริมสิทชนิดไม่ร่วมรับคือ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดไว้

– ชนิดแปลงสภาพได้และแปลงสถาพไม่ได้ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้คือสามารถแปลงเป็นหุ้นสมัญได้ส่วน หุ้นบุริมสิทธิฺชนิดแปลงสภาพไม่ได้ก็เหมือนหุ้นบุริมสิทธิฺทั่วไป

จบแล้วครับสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

รวมซีรีย์บทความการลงทุน