วันนี้ใครกำลังมองหาประกันสุขภาพดีๆ สักแผนไว้คุ้มครองและช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แสนจะแพงเมื่อเข้าโรงพยาบาล แต่ก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะแผนไหนก็ดูคุ้มค่าไปหมด ลองมาดูประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบเบี้ยเบาๆ อย่างแผน “เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า” และแผนสุขภาพ D Health Plus (ดีเฮลท์ พลัส) ที่ได้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและแบบไม่นอนโรงพยาบาล โดยผมทำเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของทั้ง 2 แผนตามมาตรฐานใหม่ของประกันสุขภาพที่ คปภ. ได้กำหนด แบ่งเป็น 13 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวด 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการในโรงพยาบาล จะได้สูงสุด 4,000 บาท สูงสุด 120 วัน และห้องไอซียู 8,000 บาท สูงสุด 15 วัน (โดยวงเงินนี้แยกกับค่ารักษาเหมาจ่ายตามแผน) ว้าวๆ ไปเลย
  • D Health :  หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการในโรงพยาบาล เหมาจ่ายตามจริงของห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆ สูงสุด 180 วันต่อครั้ง และห้องไอซียู สูงสุด 60 วันต่อครั้ง รวมอยู่กับวงเงินตามวงเงินแผนที่เลือก 1 ล้านหรือ 5 ล้านบาท  กรณีห้องพักเดี่ยวของโรงพยาบาลนั้นๆ เต็มสามารถอัพเกรดเป็นห้องที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • ตัวอย่างราคาห้องเดี่ยวมาตรฐาน
   • โรงพยาบาลบำรุงราฎร์         12,850 บาท
   • โรงพยาบาลกรุงเทพ             11,300 บาท
   • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  9,110 บาท
   • โรงพยาบาล บีเอ็นเอช            9,100 บาท
   • โรงพยาบาลพญาไท 2            7,375 บาท
   • โรพยาบาลปิยเวท                   5,760 บาท
   • โรงพยาบาลเปาโล                  5,450 บาท

หมวด 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริง ผู้ป่วยใน ตามวงเงินแผนที่เลือกโดยแผน 3 เหมาจ่าย  500,000 บาท “ต่อครั้ง”  ได้ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • D Health Plus : ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริงกรณีรักษา ผู้ป่วยใน ตามวงเงินแผนที่เลือกวงเงิน 5,000,000 บาท “ต่อครั้ง” ได้ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • “ต่อครั้ง” ได้ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ค่ายากลับบ้าน

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : ค่ายากลับบ้านสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง
  • D Health Plus :  ค่ายากลับบ้านสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง

หมวด 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ในขณะที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หมวด 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ เช่น

ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : เหมาจ่ายตามจริง แผน 3 วงเงิน  500,000  บาทต่อ ครั้ง
  • D Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง วงเงิน  5,000,000  ล้านบาทต่อ ครั้ง

หมวด 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : เหมาจ่ายตามจริง แผน 3 วงเงิน  500,000  บาทต่อ ครั้ง
  • D Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง วงเงิน  5,000,000  ล้านบาทต่อ ครั้ง

หมวด 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวด 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

หมวด 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยให

หมวด 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวด 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : เหมาจ่ายตามจริง แผน 3 วงเงิน  500,000  บาทต่อ ครั้ง
  • D Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง วงเงิน  5,000,000  ล้านบาทต่อ ครั้ง

หมวด 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

หมวด 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา

หมวด 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไต การรักษาโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัด รังสีบำบัดแบบ ผู้ป่วยนอก แต่ยังคุ้มครองแบบ ผู้ป่วยใน
  • D Health Plus : ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไต การรักษาโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัด รังสีบำบัดแบบ ผู้ป่วยนอก แต่ยังคุ้มครองแบบ ผู้ป่วยใน

การปรับเพิ่มเบี้ยประกัน

  • เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า : เบี้ยประกันเพิ่มตามอายุ ทุก 5 ปี
  • D Health Plus : เบี้ยประกันเพิ่มตามอายุ ทุก 5 ปี

   

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713