วันนี้เมืองไทยประกันชีวิต ได้อัพเกรดแผนประกันสุขภาพเดิมที่มีอยู่ Elite Health (อีลิท เฮลท์) เป็นแผน Elite Health Plus (อีลิท เฮลท์ พลัส)  และแผน D Health (ดีเฮลท์) เป็นแผน  D Health Plus (ดีเฮลท์ พลัส)  ใครกำลังมองหาประกันสุขภาพดีๆ แบบเหมาจ่ายสักแผนไว้คุ้มครองและช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แสนจะแพงเมื่อเข้าโรงพยาบาล แต่ก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะแผนไหนก็ดูคุ้มค่าไปหมด ลองมาดูความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นของทั้ง 2 แผนว่าจะเป็นแผนไหนดี ทั้งสองแผนเรียกได้ว่าเป็น Super Health ที่คุ้มครองนานสุดๆ ไปจนถึงอายุ 99 ปี

ลองมาดูความแตกต่างว่าแผนไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา โดยผมทำเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของทั้ง 2 แผนตามมาตรฐานใหม่ของประกันสุขภาพที่ คปภ. ได้กำหนด แบ่งเป็น 13 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวด 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

  • Elite Health Plus : หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการในโรงพยาบาล แผน 1 จะได้วงเงิน 10,000 บาทต่อคืน หรือตามจริงห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เข้า หมายความค่าห้องโรงพยาบาลไหนค่าห้องเดี่ยวสูงกว่า 10,000 บาท เช่น 12,000 บาทก็จะได้ตามจริงของห้องเดี่ยว 12,000 บาท โรงพยาบาลไหนค่าห้องเดี่ยวไม่สูงเช่น 5,000 บาทแต่ห้องพิเศษ ราคา 9,000 บาทลูกค้าก็เลือกนอนห้องพิเศษได้ เพราะยังอยู่ในวงเงิน 10,000 บาทโดยจ่าย สูงสุด 365 วันต่อรอบกรมธรรม์ และค่าห้องไอซียู เหมาจ่ายตามจริงโดยรวมกับค่าห้องพักปกติแล้วไม่เกิน 365 วัน
  • D Healt Plus : หมวดค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการในโรงพยาบาล เหมาจ่ายตามจริงของห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆ สูงสุด 180 วันต่อครั้ง และห้องไอซียู สูงสุด 60 วันต่อครั้ง รวมอยู่กับวงเงินตามวงเงินแผนที่เลือก 1 ล้านหรือ 5 ล้านบาท  กรณีห้องพักเดี่ยวของโรงพยาบาลนั้นๆ เต็มสามารถอัพเกรดเป็นห้องที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • ตัวอย่างราคาห้องเดี่ยวมาตรฐาน
   • โรงพยาบาลบำรุงราฎร์         12,850 บาท
   • โรงพยาบาลกรุงเทพ             11,300 บาท
   • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  9,110 บาท
   • โรงพยาบาล บีเอ็นเอช            9,100 บาท
   • โรงพยาบาลพญาไท 2            7,375 บาท
   • โรพยาบาลปิยเวท                   5,760 บาท
   • โรงพยาบาลเปาโล                  5,450 บาท

หมวด 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

  • Elite Health Plus : ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริง ผู้ป่วยใน ตามวงเงินแผนที่เลือกโดยแผน 1 เหมาจ่าย  20 ล้านบาท “ต่อปี”  ได้ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

  • D Health Plus : ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริงกรณีรักษา ผู้ป่วยใน ตามวงเงินแผนที่เลือกวงเงิน 5 ล้านบาท “ต่อครั้ง” ได้ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ค่ายากลับบ้าน

  • Elite Health Plus : ค่ายากลับบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง

  • D Health Plus :  ค่ายากลับบ้านสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง


หมวด 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ในขณะที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หมวด 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ เช่น

ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

  • Elite Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง แผน 1 วงเงิน  20  ล้านบาทต่อ ปี

  • D Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง วงเงิน  5  ล้านบาทต่อ ครั้ง


หมวด 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

  • Elite Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง แผน 1 วงเงิน  20  ล้านบาทต่อ ปี
  • D Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง วงเงิน  5  ล้านบาทต่อ ครั้ง

หมวด 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวด 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

หมวด 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยให

หมวด 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมวด 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

  • Elite Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง แผน 1 วงเงิน  20  ล้านบาทต่อ ปี
  • D Health Plus : เหมาจ่ายตามจริง วงเงิน  5  ล้านบาทต่อ ครั้ง

หมวด 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบาบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

หมวด 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา

หมวด 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด

  • Elite Health :  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไต การรักษาโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัด รังสีบำบัดแบบ ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน
  • D Health Plus : ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไต การรักษาโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัด รังสีบำบัดแบบ ผู้ป่วยนอก แต่ยังคุ้มครองแบบ ผู้ป่วยใน และมีแคร์พลัสที่เพิ่มเข้ามาวงเงิน 5 ล้านบาทต่อปี

การปรับเพิ่มเบี้ยประกัน

  • Elite Health Plus : เบี้ยประกันเพิ่มตาาอายุในแต่ละปี
  • D Health Plus : เบี้ยประกันเพิ่มตามอายุ ทุก 5 ปี

จากข้อมูลการเปรียบเทียบความคุ้มครองเบื้องต้นของทั้ง 2 แผนค่อนข้างใกล้เคียงกัน อาจจะมีบางข้อที่แผน Elite Health Plus ได้ความคุ้มครองที่มากกว่า D Health Plus ซึ่งความคุ้มครองที่ Elite Health Plus มีมากกว่าก็ทำให้เบี้ยที่สูงขึ้นด้วย 

D Health Plus แผนประกันเหมาจ่ายที่ครอบคลุมการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรกได้และเบี้ยประกันถูกกว่าก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้มีงบประมาณสำหรับแผน Elite Health Plus

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713