อายุรับประกันภัย : 11 - 90 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

 

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

จุดเด่นแผนนี้

 • ไม่จำกัด วงเงินค่ารักษาต่อปี 
 • ไม่จำกัด จำนวนครั้งที่เข้ารักษาต่อปี
 • เหมาจ่ายตามจริงค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
 • วงเงินเหมาจ่ายสูงถึง 5,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่ต้องกังวลเมื่อกลับเข้ามารักษาตัวด้วยโรคเดิม
 • เลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อทำให้เบี้ยถูกลงได้ (แบบ Deductible)
 • สิทธิในการปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Comvertible Option) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่
 • เลือกเพิ่มความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) สำหรับการวางแผนคลอดบุตร หรือความคุ้มครองสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) สำหรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาเกี่ยวกับฟัน ค่ารักษาทางสายตา
 • เลือกเพิ่มความคุ้มครองหมวด 9-11 ได้ด้วยสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าที่ใช้บริการโรงพยาบาลหลากหลาย มีค่าใช้จ่ายค่าห้อง ที่แตกต่างกันเพราะแผนนี้ หมวดค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาลจะจ่ายค่าห้องตามจริงของโรงพยาบาลที่เข้าโดยไม่ต้องกังวลว่าจะค่าห้องจะถูกจำกัด
 • ลูกค้าที่มีสวัสดิการประกันกลุ่มของที่ทำงานหรือประกันสุขภาพของบริษัทอื่นแต่วงเงินค่าห้องไม่พอกับโรงพยาบาลหรือค่ารักษาพยาบาลน้อย สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ใช้ประกันที่มีอยู่ก่อนได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขก็ใช้ ดีเฮลท์ พลัสมาช่วยจ่ายได้ ทำให้เบี้ยประกันถูกลง
 • ลูกค้าที่มีสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัทต้องการประหยัดเบี้ย เลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) อนาคตหลังเกษียณสามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) โดยปรับลดความรับผิดส่วนแรกมาเป็นแบบเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกได้โดยคุ้มครองต่อเนื่องแบบไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ความรับผิดส่วนแรก D0/ D30,000/ D50,000/ D100,000 คืออะไร

D ย่อมาจากคำว่า Deductible หมายถึงความรับผิดส่วนแรกในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตัวอย่างเช่น

 • D0 หมายถึง ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนแรก สามารถเบิกเคลมกับวงนี้ได้ตั้งแต่บาทแรก
 • D30,000 หมายถึง ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรก 30,000 บาทก่อนถึงจะเบิกเคลมส่วนที่เหลือกับวงเงินแผนนี้ได้ ทำให้เบี้ยแผน D30,000 บาทถูกว่าแบบ D0
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้าไม่มีประกันเลือกจ่ายส่วนแรกเอง 30,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาทที่แผนดีเฮลท์ พลัสจะจ่ายให้
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้ามีบริษัทประกันแรกจ่ายให้ 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาทที่แผนดีเฮลท์ พลัสจะจ่ายให้
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้ามีบริษัทประกันแรกจ่ายให้ 30,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาทที่แผนดีเฮลท์ พลัสจะจ่ายให้
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้ามีบริษัทประกันแรกจ่ายให้ 20,000 บาท ลูกค้าจะต้องจ่ายความรับผิดส่วนแรกที่เหลือ 10,000 บาทให้ถึงขั้นต่ำตามแผนที่เลือกไว้ก่อนคงเหลือ 20,000 บาทที่แผนดีเฮลท์ พลัสจะจ่ายให้
 • D50,000 หมายถึง ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรก 50,000 บาทก่อนถึงจะเบิกเคลมส่วนที่เหลือกับวงนี้ได้ ทำให้เบี้ยแผน D50,000 บาทถูกว่าแบบ D0 และ D30,000

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกัน

 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชาย อายุ 30 ปี ต้องการซื้อความคุ้มครองแผนดี เฮลท์ พลัส แผน 5,000,000 บาท และแคร์พลัส คุ้มครองทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง แผน 5,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,300 บาท  (ดูเบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก)
  • ความคุ้มครองแผน ดีเฮลท์ พลัส เบี้ย 18,086 บาท
  • ความคุ้มครอง แคร์ พลัส โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง แผน 5,000,000 บาท เบี้ย 2,405 บาท (ดูเบี้ยแคร์ พลัส)
  • ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลคืนละ 1,000 บาท เบี้ย 1,600 บาท
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล  30,000 บาทต่อครั้ง เบี้ย 1,250 บาท (ดูเบี้ยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA Rider))
   รวมเป็น  27,641 บาท

 

วางแผนประกันสุขภาพระยะยาวแบบจ่ายเบี้ยคงที่กับโครงการ uDesign (UDR)

 • คุณดีดี้ เพศหญิงเริ่มทำประกันสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส ตอนอายุ 35 ปีและวางแผนว่าจะให้คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • แบบที่ 1 (จ่ายเบี้ยตามอายุที่เพิ่มตามอายุในตารางด้านบน)
  • เลือกประกันสุขภาพระยะสั่้นกับประกันชีวิต สมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 ทุนประกัน 200,000 บาท + เบี้ยประกันสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผน 5 ล้าน รวมทั้งหมดตลอดโครงการโดยจะต้องจ่ายเบี้ยตั้งแต่อายุ 35 ถึง อายุ 90 ปี รวมประมาณ  5,550,000 บาท
 • แบบที่ 2 (วางแผนจ่ายเบี้ยคงที่และหยุดจ่ายเบี้ยตามที่ต้องการ)
  • วางแผนประกันสุขภาพระยะยาวโครงการ uDesign ชำระเบี้ยประกันคงที่ด้วยแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแผน mDesign สมมติอัตราผลตอบแทนจาการลงทุน 5% จะได้ความคุ้มครองเริ่มต้น 1,200,000 บาท จ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปีแล้วหยุดจ่าย ได้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจากมูลค่าการลงทุน ไปจนถึงอายุ 90 ปีเบี้ยทั้งหมดตลอดโครงการ 2,080,000 บาท (จ่ายเบี้ยปีละ  80,000 บาท )
  • การวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวกับโครงการ uDesign จ่ายเบี้ยน้อยกว่า 3,470,000 บาท (5,550,000-2,080,000) (น้อยกว่าประมาณ 37%)

 

 

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-90 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดีเฮลท์ พลัส (D Health Plus) ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

3. ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะเริ่มคุ้มครองหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
- อาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ จะเริ่มคุ้มครองหลังจากสัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ผ่านไปแล้ว 120 วันหรือหลังจากต่ออายุ (Reinstatement) เมื่อไม่ได้จ่ายเบี้ยภายในกำหนด

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส เพิ่มเติม การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ที่จะต้องรอ 280 วัน
- การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ที่จะต้องรอ 90 วัน
- ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา ที่จะต้องรอ 30 วัน
- การตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะต้องรอ 1 ปี
หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้

3. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดีเฮลท์ พลัส (D Health Plus)จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

4. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดีเฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน

6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดีเฮลท์ พลัสหรือไม่
- การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

7. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบบันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
- สามารถแนบบันทึกสลักหลัง OPD ได้

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

9. ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
- ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองแบบเหมา ๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิท
รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท* ทั้งโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด
และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด
ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็คลายกังวลได้เลยเพราะมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี

10. ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะกับใคร?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อย มีวงเงินความคุ้มครองเยอะ เช่น คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพอยากได้ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายและครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยในรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก คนที่สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากอัปวงเงินความคุ้มครองเพิ่ม ก็สามารถเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน หรือ ลูกๆ ที่อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

11. เจ็บป่วยขึ้นมา ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดูแลอะไรบ้าง?
- เมื่อเจ็บป่วยก็สบายใจได้เลย หากซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาท* นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน การรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน (เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง แบบเหมาจ่ายตามจริง

12. ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร? แล้วความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) มีความรับผิดส่วนแรกทุกแผนหรือไม่?
- มีบางแผน ขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง
หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้
เช่น ผู้ทำประกันเลือกสมัครแผนมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ความคุ้มครอง อยู่ที่ 100,000 บาท
ผู้ทำประกันจะต้องดูแลในส่วน 30,000 บาทแรก
และความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะดูแลให้ 70,000 บาท ทั้งนี้จะจ่ายไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ลูกค้าเลือก

13. ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเสริมอะไรได้บ้าง?
- สามารถพลัสความคุ้มครองเสริมได้ตรงใจ เช่น การคลอดบุตร พลัส หรือ เลือกแพ็กสุขภาพ ดี พลัส ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดูแลสุขภาพดวงตา ดูแลสุขภาพฟัน ตัวอย่างพลัสความคุ้มครองกรณีการตั้งครรภ์ เพราะค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรค่อนข้างสูงและอาจมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าใช้จ่ายในการคลอด หรือความเสี่ยงกรณีแท้งบุตร

14. สิทธิ Convertible Option คืออะไร ?
- ทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก (เปลี่ยนแผนความคุ้มครองเพิ่มขึ้น) โดยได้สิทธิพิเศษ ไม่พิจารณารับประกันภัยใหม่ (ไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่) และไม่นำเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) รวมถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)ตามแผนความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปมาบังคับใช้

15. สิทธิ Convertible Option สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ?
- ปัจจุบันให้สิทธิ์เฉพาะความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์, ดี เฮลท์ (N) หรือ ดี เฮลท์ พลัส ในแผนที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายรวมถึง โครงการ ดี คิดส์ หรือ โครงการ ดี คิดส์ พลัส (ไม่รวมที่แนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน)โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

16.  สิทธิ Convertible Option สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกแผนหรือไม่ ?
- ไม่ทุกแผน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเกณฑ์ตารางการปรับสัญญาเพิ่มเติม และ ตารางการปรับลด ความรับผิดส่วนแรก
(Deductible) ทั้งนี้แผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามสัญญาเพิ่มเติม / แผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

17.  สิทธิ Convertible Option สามารถเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์สูงสุด(Limit) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งได้หรือไม่ ?
- ไม่ได้ โดยสิทธิ Convertible Option เป็นทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก ที่ผลประโยชน์สูงสุด (Limit) ต้องเท่ากับแผนความคุ้มครองเดิม

18. สิทธิ Convertible Option สามารถปรับได้อายุเท่าไหร่ ?
- สามารถแจ้งใช้สิทธิได้ โดยมี 2 ช่วง ดังต่อไปนี้

 • ช่วงอายุที่ 1: อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี
 • ช่วงอายุที่ 2: อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี

โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งในแต่ละช่วงอายุตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์และผู้เอาประกันภัยจะต้องถือแผนปัจจุบันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่จะใช้สิทธิ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

19. หลักเกณฑ์การแจ้งใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 11 ปี ถึง 15 ปี หรือ อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี เท่านั้น ดูจากอายุอะไร ?
- พิจารณาจากอายุตามปีกรมธรรม์ (ปีเกิด – ปีปัจจุบัน และนับตามรอบปีกรมธรรม์)

20. กรณีใช้สิทธิ Convertible Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
- ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้สิทธิ Convertible Option นี้

21. กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะคิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร ?
- บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ตารางเบี้ยสำหรับแผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

22. สนใจใช้สิทธิ Convertible Option สามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ?
- หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสิทธิ Convertible Option บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และส่งใบคำร้องขอใช้สิทธิ Convertible Option ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 11 ปี หรือ อายุ 55 ปี ตามแต่ละช่วงอายุ

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก