เปิดขายแล้ว กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
– เปิดขาย 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
– ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000
– เป็นกองทุนที่ลงหุ้นไทยไม่น้อย 65%
– มีระยะเวลาการถืออย่าง10ปี นับจากวันซื้อ
– ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนใช้ลดหย่อนปีนั้น