เปรียบเทียบกองทุน SSFXกับ SSF

หลังจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่หมดประโยชน์เรื่องสิทธิลดหย่อนภาษีเมื่อสิ้นปี 2562 ไป รัฐบาลก็ได้ออกกองทุนตัวใหม่มาชื่อว่า กองทุนเพื่อการออม (SSF) และไม่นานมานี้ก็ได้ออกกอทุนพิศษชื่อว่า กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 มาดูว่ากองทุน SSFX กับ SSF ว่ามีความเหมือน ความแตกต่างกันตรงไหนบ้าง

กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)

– SSFX ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund Extra ชื่อภาษาไทยคือ “กองทุนเพื่อการออมพิเศษ” กองทุนลดหย่อนภาษีพิเศษ ที่มีกำหนดระยะเวลาซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เท่านั้น
– ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงินซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF แบบปกติ)
– มีวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 200,000 บาท ไม่รวมกองทุน SSF ปกติและการลงทุนเกษียณประเภทอื่นๆ*

กองทุนเพื่อการออม (SSF)

– SSF ย่อมาจากคำว่า Super Savings Fund ชื่อภาษาไทยคือ “กองทุนรวมเพื่อการออม” เป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
– ลงทุนได้หลายประเภทเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น หุ้นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หน่วยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์(Property Fund) รวมถึงกองทุนต่างประเทศ
– ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท (โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออม เพื่อการเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท )

*กลุ่มเกษียณอื่นๆ ได้แก่ SSF, RMF, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนา

ตอนนี้กองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) เปิดขายแล้วพี่ๆ เพื่อนๆ คนไหนต้องการออมเงินเพื่อลดหย่อนภาษีสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของกองทุนแต่ละ บลจ.ที่สนใจได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ