อายุรับประกันภัย : อายุ 50 - 75 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : - แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)

  ระยะเวลาชำระเบี้ย : - แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี)

 การชำระเบี้ย : รายปีและรายเดือน
  ทุนประกัน :  เริ่มต้น 100,000 บาท
  เบี้ยประกัน :  9,700 บาท/ปี (หญิง อายุ 70 ปี)
  เบี้ยประกัน :  11,500 บาท/ปี (ชาย อายุ 70 ปี)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุด 3,000,000 บาท(1)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง(2)
 • รับเงินชดเชยรายวันรวม
  • สูงสุด 4,500 บาท(3) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ
  • สูงสุด 2,000 บาท(4) จากการเจ็บป่วย
  • และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
 • เบาใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ. ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(5)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ :

(1) สำหรับแผน 5 โดยเป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท
(2) สำหรับแผน 4 และ 5 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)
(3) สำหรับแผน 4 และ 5 เป็นความคุ้มครองของสัญญาพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,500 บาท และ สำหรับเลือกค่าชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
(4) สำหรับเลือกค่าชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(5) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบปกติได้ เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน โรคหัวใจ

 

โครงการที่ 1 : คุ้มครองชีวิต

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000

 

โครงการที่ 2 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000500,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ   (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,0001,000,000

 

โครงการที่ 3 : คุ้มครองชีวิต + สุขภาพวงเงินแน่นอน

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000500,000
2. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ค่าชดเชยรายวัน (ต่อวัน)

500 หรือ1,000

500 หรือ 1,000 หรือ 1,500 หรือ2,000

 

โครงการที่ 4 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล + สุขภาพวงเงินแน่นอน

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,000500,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)100,000200,000300,000500,0001,000,000
3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ค่าชดเชยรายวัน (ต่อวัน)

500 หรือ1,000

500 หรือ 1,000 หรือ1,500 หรือ2,000

 

คำถามที่พบบ่อย

Q: ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A:
เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

Q: หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่

A: กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

Q: กับข่าวลือที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ เรื่อง 9 โรคที่คนสูงอายุเป็นแล้วบริษัทประกันต่างๆ จะไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่
A: อ้างอิงข่าวจากนสพ.โพสตูทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า หากลูกค้าทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัทไม่ระบุให้ลูกค้าต้องแถลงเรื่องสุขภาพ หากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่มีสิทธิปฏิเสธได้ ดังนั้น ข่าวลือดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง

เงื่อนไขแบบประกัน

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง