อายุรับประกันภัย : อายุ 50 - 75 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : - แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี

  ระยะเวลาชำระเบี้ย : - แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี

ภาพแสดงผลประโยชน์

แผนนี้สำหรับ

 • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบปกติได้ เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน โรคหัวใจ
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี รับเงินก้อนคืนเมื่ออยู่จนครบสัญญา
 • โครงการที่ 1 คุ้มครองชีวิต ประกอบด้วย 4 แผนความคุ้มครอง
  • แผน 1 คุ้มครอง 100,000 บาท
  • แผน 2 คุ้มครอง 200,000 บาท
  • แผน 3 คุ้มครอง 300,000 บาท
  • แผน 4 คุ้มครอง 500,000 บาท

 1.  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

  1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย
   • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
   • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
  2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
   1. หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
   2. หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
  3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ
   1. หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
   2. หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์
   3. ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

คำถามที่พบบ่อย

Q: ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A:
เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

Q: หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่

A: กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

Q: กับข่าวลือที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ เรื่อง 9 โรคที่คนสูงอายุเป็นแล้วบริษัทประกันต่างๆ จะไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่
A: อ้างอิงข่าวจากนสพ.โพสตูทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า หากลูกค้าทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัทไม่ระบุให้ลูกค้าต้องแถลงเรื่องสุขภาพ หากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่มีสิทธิปฏิเสธได้ ดังนั้น ข่าวลือดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง