อายุรับประกันภัย : 30-53 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี
  ทุนประกัน :  50,000 บาท
  เบี้ยประกัน : 70,610 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)
  เบี้ยประกัน : 66,655 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)

เมืองไทย 8501 D55

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 - 53 ปี
 • ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 55 ปี
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี (รวม 25 ปี)

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (เบี้ยเริ่มต้น)

 • เบี้ยประกัน 70,610  บาท
 • ทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 6,000 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต 77,671 บาท
  • ปีกรมธรรมที่ 11 - อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 98,854 บาท

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (วางแผนลดหย่อนภาษี)

 • เบี้ยประกัน 100,000  บาท
 • ทุนประกัน  149,342  บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 17,921 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต 110,000 บาท
  • ปีกรมธรรมที่ 11 - อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 140,000 บาท

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (วางแผนลดหย่อนภาษี)

 • เบี้ยประกัน 200,000  บาท
 • ทุนประกัน    73,329  บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 8,799.59 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต 220,000 บาท
  • ปีกรมธรรมที่ 11 - อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 280,000 บาท

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง