อายุรับประกันภัย : 30-53 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 - 53 ปี
 • ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 55 ปี
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี (รวม 31 ปี)

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศหญิง อายุ 35 ปี (เบี้ยเริ่มต้น)

 • เบี้ยประกัน 70,610  บาท
 • ทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 6,000 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต 77,671 บาท
  • ปีกรมธรรมที่ 11 - อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 98,854 บาท

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี (วางแผนลดหย่อนภาษี)

 • เบี้ยประกัน 200,000  บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 19,046 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรมที่ 1-10 คุ้มครองเสียชีวิต 220,000 บาท
  • ปีกรมธรรมที่ 11 - อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 280,000 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง