อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 70 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 5 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  ทุนประกัน :  เริ่มต้น 150,000 บาท (คุ้มครอง 150,000 บาท)
 เบี้ยประกัน : 38250 บาท/ปี (ชาย อายุ 0-50 ปี)
 เบี้ยประกัน : 38250 บาท/ปี (หญิง อายุ 0-50 ปี)

 

ออมเงินวันละสิบวันละร้อย หลายคนอาจคิดว่าน้อยแต่ถ้าทำสม่ำเสมอบ่อยๆ จากหลักร้อยจะกลายเป็นเงินหลักล้าน

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
 • สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ*
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้าที่ต้องการออมเงินจ่ายเบี้ยระยะสั้นไม่เกิน 5 ปี
 • ลูกค้าที่อยากลดหย่อนภาษีระยะสั้น
 • ลูกค้าวัยเกษียณที่ไม่อยากลงทุนในความเสี่ยงสูงประเภทหุ้นหรือตราสารต่างๆ แต่อย่างได้ผลตอบแทนหรือมีเงินคืน เพื่อนำมาใช้ระหว่างสัญญาและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคาร

ผลประโยชน์เงินคืน (สำหรับทุนประกัน 150,000 บาทเบี้ยประกัน 38250 บาท)

 • ปีที่ 0 จ่ายเบี้ย 38250 บาท
 • ปีที่ 1 จ่ายเบี้ย 38250 บาท มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 2 จ่ายเบี้ย 38250 บาท มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 3 จ่ายเบี้ย 38250 บาท มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 4 จ่ายเบี้ย 38250 บาท มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 5 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 6 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 7 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 8 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 9 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 10 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 11 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 12 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 13 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 14 มีเงินคืน 1,500 บาท
 • ปีที่ 15 ได้เงินก้อน 195,000 บาท

"ฟรี สไลด์เปรียบเทียบแผน"

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง