อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 70 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี (ครั้งเดียว)
  ทุนประกัน :   30,000 บาท (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 33,000 บาท)
 เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 30,000 บาท/ปี (ชาย/หญิง อายุ 0-70 ปี)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

  • โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index
  • การันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย มั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจะยังอยู่ครบ เมื่อครบกำหนดสัญญา
  • การันตีมีเงินคืนแน่นอน รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 1% ครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 101%
  • ช่วยให้การบริหารเงินเป็นเรื่องง่าย คลายกังวลแม้ไม่ค่อยมีเวลา เพราะบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญของ Citi
  • คุ้มครองชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต 110% ตลอดสัญญา
  • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เหมาะสำหรับ

  • ลูกค้าที่มีประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วอยากซื้อเพิ่มเพื่อลดหย่อนเฉพาะปีนี้เท่านั้น
  • ลูกค้าที่ต้องการประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีแบบปีต่อปี
  • ลูกค้าที่ต้องการประกันชีวิตที่การันตีเงินคืน พร้อมกับการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเงินฝาก

 

โครงการเมืองไทย 101 พลัส มีความแตกต่างกับแบบประกันสามัญ และแบบประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างไร?
-  โครงการเมืองไทย 101 พลัส เป็นแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่มีการันตีเงินจ่ายคืน ตามกรมธรรม์ แต่หากอยู่ครบกำหนดสัญญาจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ซึ่งอ้างอิงจากการลงทุนของดัชนี โดยจำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีนั้น

โครงการเมืองไทย 101 พลัส เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน?
-  เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นลงทุน แต่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ และไม่ต้องการให้ เงินที่จ่ายสูญหาย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามสภาวะตลาด ต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุน

โครงการเมืองไทย 101 พลัส มีคุ้มครองเงินต้นหรือไม่?
-  มีการคุ้มครองเงินที่จ่าย โดยในกรณีที่อยู่ครบสัญญา บริษัทฯ จะการันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาให้ 105%* (ประกอบด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา 4%* และเงินครบสัญญา 101%*)  ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษอีกด้วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ: *ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 


ความเสี่ยงจากการซื้อโครงการเมืองไทย 101 พลัส คืออะไร?
1. ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk): โอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังไว้ นั่นคืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (actual return) คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบน ไปจาก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ (expected return) อย่างไรก็ตามนโยบายการลงทุนของ Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index มีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และหลายประเทศ เพื่อลดความผันผวน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

2.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Risk): เงินปันผลที่คำนวณจาก  Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จากที่ใด มีการส่งรายงานให้กับลูกค้าหรือไม่?
-  สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จาก website บริษัทฯ www.muangthai.co.th/NAV

โครงการเมืองไทย 101 พลัส มีการหักค่าใช้จ่ายหรือไม่?
-  ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย

โครงการเมืองไทย 101 พลัส สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
-  ไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

ทำไมต้องเป็นการบริหารจัดการผ่าน Citi
-  CIti เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ และเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยได้รับการโหวตให้เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในโลกและในเอเชียในปี 2018 (โดย 2018 Euromoney Awards) รวมถึงมีประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจกลยุทธ์การลงทุน และมีความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบ

กรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลหรือไม่
-  หากลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาจะไม่ได้รับเงินปันผล (ถ้ามี)

 

ผลประโยชน์เงินคืน (สำหรับทุนประกัน 30,000 บาทเบี้ยประกัน 30,000 บาท)

✅ เบี้ยประกันปีละ 30,000 (จ่ายครั้งเดียว) จ่ายเบี้ยไปครบอายุเกษียณ รวมเป็นเงิน 592,876 บาท (ผู้หญิงอายุ 30 ปี)

✅ ปีที่ 2 มีเงินคืน 1% (300 บาท)
✅ ปีที่ 4 มีเงินคืน 1% (300 บาท)
✅ ปีที่ 6 มีเงินคืน 1% (300 บาท)
✅ ปีที่ 8 มีเงินคืน 1% (300 บาท)
✅ ปีที่ 10 เงินครบกำหนดสัญญา 101% (30,300 บาท)+ เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม (คู่มือ)

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง