ปีสุดท้ายของกองทุน LTF และขอตอนรับกองทุน SSF ในปีหน้าครับ
1. กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ Super Savings Fund (SSF)

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน SSF คือ บุคคลธรรมดาสามารถเอาเงินลงทุนที่ลงทุนใน SSF ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และต้องไม่เกิน 200,000 บาท

3. กองทุน SSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือกองทุนรวม นั่นหมายความว่า มีความยืดหยุ่นมากกว่า LTF ที่กำหนดให้ลงทุนในหุ้นสามัญในประเทศไม่ต่ำกว่า 65%

4. กองทุน SFF จะไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง แปลว่า ปีไหนไม่ซื้อ ก็ไม่ผิดเงื่อนไขอะไร เช่นเดียวกับ LTF อันเดิม

5. ที่โหดขึ้นก็คือ ผู้ซื้อกองทุน SSF จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข ก็คือ ต้องถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ ซึ่งเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (ยาวกว่า LTF ที่ถือเพียงแค่ 7 ปีปฏิทิน)

6. SSF จะให้ประโยชน์ทางภาษีแค่ 5 ปี ความหมายคือ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567) โดยหลังจากนั้น ก.คลัง จะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาอีกทีว่าจะเอาอย่างไร

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713