1. กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ Super Savings Fund (SSF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน SSF คือ บุคคลธรรมดาสามารถเอาเงินลงทุนที่ลงทุนใน SSF ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 3. เมื่อซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม SSF จะต้องรวมกับกองทุนประเภทอื่น แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท เช่น
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  • ประกันแบบบำนาญ
 4. กองทุนรวมเพื่อการออม SSF มีให้เลือกลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น
  • ตราสารหนี้
  • หุ้นไทย
  • หุ้นต่างประเทศ
  • กองทุนรวมแบบผสมก็ได้
 5. กองทุน SFF จะไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง ถ้าปีไหนก็ใช้ลดหย่อนในปีนั้นๆ
 6. ผู้ซื้อกองทุน SSF จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข ก็คือ ต้องถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ เงินลงทุนแต่ละครั้ง จะนับ 10 ปีเต็ม
  • ลงทุนวันที่ 1 พ.ย. 2564 เงินลงทุนจะครบ 10 ปีเต็ม วันที่ 31 ต.ค. 2574 และขายคืนได้วันที่ 1 พ.ย. 2573
  • ลงทุนวันที่ 1 ธ.ค. 2564 เงินลงทุนจะครบ 10 ปีเต็ม วันที่ 30 พ.ย. 2574 และขายคืนได้วันที่ 1 ธ.ค. 2573
 7. SSF จะให้ประโยชน์ทางภาษีแค่ 5 ปี คือ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567) โดยหลังจากนั้น กระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาอีกทีว่าจะเอาอย่างไร

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713