โรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 86 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 85 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)   ระยะเวลารอคอย :  90 วัน จุดเด่น คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลประโยชน์ ระยะเริ่มต้น คุ้มครอง 25% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ระยะกลาง คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ระยะรุนแรง คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10% ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%   โรคร้ายแรงที่คุ้มครอง […]