โรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI)

  อายุรับประกันภัย :  7 ปี – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 79 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)   ระยะเวลารอคอย :  90 วัน จุดเด่น ครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 4 กลุ่ม 35 โรค! รับทันที 100 % เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คุ้มครองสูงสุด 400 % หยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 แต่ยังได้รับความคุ้มครองสำหรับ กลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี โดยรับผลประโยชน์กลุ่มละครั้ง รายละเอียดแผน ความคุ้มครองของกลุ่มของโรคร้ายแรงที่มีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีรายชื่อโรคนั้นอยู่จะสิ้นสุดลงโดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองในโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคร้ายแรงกลุ่มอื่น ๆ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้รวมไม่เกิน 4 ครั้งและสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละกลุ่มของโรคร้ายแรงเท่ากับ 1 […]

โรคร้ายแรง ดีแคร์ (D Care)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 81 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 80 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก) จุดเด่น เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการมากถึง 5 กลุ่ม เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว แบบ 1 ระยะรุนแรง คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบ 2 ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น สูงสุด 100% ของทุนประกันภัย และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองที่จ่ายไปแล้วในระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) ดาวน์โหลดเอกสารโบรชัวร์ ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใดๆ มาก่อน เลือกทำประกันคุ้มครองทุกกลุ่มวงเงินกลุ่มละ 500,000 บาท […]

โรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 86 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 85 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)   ระยะเวลารอคอย :  90 วัน จุดเด่น คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผลประโยชน์ ระยะเริ่มต้น คุ้มครอง 25% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ระยะกลาง คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ระยะรุนแรง คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10% ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%   โรคร้ายแรงที่คุ้มครอง […]

ประกันโรคมะเร็ง

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 60 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี   การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน   เบี้ยประกัน :  2,412 บาท/ปี (หญิง อายุ 31-35 ปี)   เบี้ยประกัน :  1,430 บาท/ปี (ชาย อายุ 31-35 ปี)   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)   ระยะเวลารอคอย :  60 วัน จุดเด่น รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท* เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน** รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท* กรณีรับการรักษาตัวเป็น […]

ประกันโรคเบาหวาน

  อายุรับประกันภัย : 18 ปี – 60 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)   ระยะเวลารอคอย :  120 วัน จุดเด่น คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300% รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50% ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 – 60 ปี     บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ให้ความคุ้มครองในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ 1. ผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ […]