อายุรับประกันภัย : 18 ปี - 60 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)
  ระยะเวลารอคอย :  120 วัน

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%
 • รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
 • ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า
 • รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน
 • รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50%
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 – 60 ปี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ให้ความคุ้มครองในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

1. ผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Diabetes Mellitus type 2 เป็นครั้งแรกและมีการรักษาด้วยการรับประทานยาและ/หรือการฉีดอินซูลินบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานภายหลังจาก 120 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 1 และผลประโยชน์ข้อนี้สิ้นสุดลง

2. ผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไต 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นไตวายระยะสุดท้ายซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน ทำให้ไตทั้งสองข้างล้มเหลวแบบเรื้อรังและไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีการเริ่มต้นการฟอกไต ภายหลังจาก 30 วันนับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้ายเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่เคยได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการฟอกไตมาก่อน บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายปี ตามผลประโยชน์ที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 2 ตราบที่ ผู้เอาประกันภัยยังคงเข้ารับการฟอกไต โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไต 1 ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไตสูงสุดไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ เริ่มจ่ายผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไตครั้งแรก และให้ถือว่าผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไตสิ้นสุดลงถึงแม้ว่ากรมธรรม์จะมีการต่ออายุเกิน 10 ปีก็ตาม

3. ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไต 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นไตวายระยะสุดท้ายที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ทำให้ไตทั้งสองข้างล้มเหลวแบบเรื้อรังและไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการไว้ในรายชื่อของผู้รอรับการเปลี่ยนถ่ายไต หรือได้รับเปลี่ยนถ่ายไตทั้งสองข้างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนบางส่วนของไต เนื้อเยื่อ หรือเซลล์ ภายหลังจาก 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้ายเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ กรณีเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 3 และผลประโยชน์ข้อนี้สิ้นสุดลง

4. ผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต 

กรณีที่ร่างกายของผู้เอาประกันภัยเกิดสภาวะการปฏิเสธไตอย่างเฉียบพลันภายใน 180 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตตามที่ได้รับความคุ้มครองตามรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อ 3 โดยการเกิดสภาวะการปฏิเสธไต จะต้องมีภาวะของระดับครีเอตินินในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับการตรวจพบพยาธิสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากการตรวจเนื้อไตที่เปลี่ยนถ่ายใหม่ ทั้งนี้การปฏิเสธไตใหม่อย่างเฉียบพลันนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 4 โดยผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถือว่าผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตสิ้นสุดลงถึงแม้ว่ากรมธรรม์มีการต่ออายุในรอบปีกรมธรรม์ต่อๆไปผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แล้วในรอบปีกรมธรรม์ที่ผ่านมาทั้งนี้หากภายในระยะเวลา 120 วันหลังจากผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 3 แล้วไม่เกิดสภาวะการปฏิเสธไตอย่างเฉียบพลัน บริษัทฯ จะถือว่าผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตสิ้นสุดลง

5. ผลประโยชน์กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ตามรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

5.1 สูญเสียอวัยวะจากโรคเบาหวาน (Amputation)
5.2 เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)
5.3 เบาหวานระยะโคม่า (Diabetic Coma)

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 5.1,5.2 และ 5.3 แต่ละรายการเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของสัญญาเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากความเจ็บป่วยใดๆ ที่สืบเนื่องจากโรคเบาหวาน หรืออาการที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุดและผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการวินิจฉัย การรักษา หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานมาก่อน เลือกทำประกันคุ้มครองโรคเบาหวาน 1,000,000 บาท

 1. อายุ 32 ปี ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาเหวาน รับ 10% = 100,000 บาท
 2. อายุ 36 ปี สูญเสียอวัยวะจากโรคเบาหวาน เข้ารับการจัดนิ้วโป้ง รับ 30% = 300,000 บาท
 3. อายุ 40 ปี เบาหวานขึ้นตา รับ 30% = 300,000 บาท
 4. อายุ 45 ปี เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตเนื่องจากเบาหวาน รับ 50% = 500,000 บาท
 5. วันที่ 100 หลังจากเข้ารับเปลี่ยนถ่ายไต ร่างกายเกิดสภาวะปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต รับ 50% = 500,000 บาท

รวมผลประโยชน์ที่รับมา 170% หรือ 1,700,000 บาท

เบี้ยประกันโรคเบาหวาน (ไม่รวมสัญญาหลัก)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครองเบาหวาน 1,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมเบาหวาน 6,080 บาท
   รวมเป็น 10,940 บาท

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง