อายุรับประกันภัย : 18 ปี - 60 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  ความคุ้มครอง :  แผน 1,00,000 บาท
  เบี้ยประกัน :  2,412 บาท/ปี (หญิง อายุ 31-35 ปี)
  เบี้ยประกัน :  1,430 บาท/ปี (ชาย อายุ 31-35 ปี)
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท* เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน**
 • รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท* กรณีรับการรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทกรณีตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

เงื่อนไขแบบประกัน

Q: ทำไมต้องซื้อ สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง
A: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลาม โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 2. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ระยะไม่ลุกลาม คุ้มครอง 15% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
  ต่อมา หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม ภายใน 60 วัน รับเพิ่ม 85% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง (เป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก)
  • กรณีที่ผู้ทำประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รับ 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • กรณีที่ผู้ทำประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู) หรือ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ รับ 2 เท่าของผลประโยชน์รายวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันสูงสุด ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เป็นผลจากโรคมะเร็งเดียวกัน รวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา เป็นจำนวนกี่วัน

A: มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา 60 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง เริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: เริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุ: 18 – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) และคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่
A: อัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองชีวิต
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับคุ้มครอง 
บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำนิยามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง