อายุรับประกันภัย : 18 ปี - 60 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 71 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 70 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  เบี้ยประกัน :  2,412 บาท/ปี (หญิง อายุ 31-35 ปี)
  เบี้ยประกัน :  1,430 บาท/ปี (ชาย อายุ 31-35 ปี)
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)
  ระยะเวลารอคอย :  60 วัน

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท* เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน**
 • รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท* กรณีรับการรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทกรณีตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

ข้อมูลจาก : รพ. เวชธานี

รายละเอียดความคุ้มครอง

1.  โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามตารางความคุ้มครอง ข้อ 1

2.  โรคมะเร็งระยะลุกลาม

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการวินิจฉัยนั้นผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามตารางความคุ้มครอง ข้อ 2 โดยผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลามจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและถือว่าผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานและโรคมะเร็งระยะลุกลามสิ้นสุดลง

3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง

     3.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ตามความจำเป็นทางด้านการแพทย์ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายวันตามที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 3

     3.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.2.1 เข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) หรือ
3.2.2 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีก 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์รายวันในข้อ 3.1  แล้ว จะจ่ายให้ไม่เกินวันละ 2 เท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่งบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันสูงสุด ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เป็นผลจากโรคมะเร็งเดียวกันรวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน ทั้งนี้ความคุ้มครองของผลประโยชน์ ข้อ 3 จะสิ้นสุดลง ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามและถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้สิ้นผลบังคับ

เบี้ยประกันโรคร้ายแรง มะเร็ง (ไม่รวมสัญญาหลัก)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครอง โรคมะเร็ง 1,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง เบี้ย 1,430 บาท
   รวมเป็น 6,290 บาท

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

คำถามที่พบบ่อย

Q: ทำไมต้องซื้อ สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง
A: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลาม โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

 1. ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 2. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ระยะไม่ลุกลาม คุ้มครอง 15% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
  ต่อมา หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม ภายใน 60 วัน รับเพิ่ม 85% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง (เป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก)
  • กรณีที่ผู้ทำประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รับ 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • กรณีที่ผู้ทำประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู) หรือ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ รับ 2 เท่าของผลประโยชน์รายวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันสูงสุด ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เป็นผลจากโรคมะเร็งเดียวกัน รวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา เป็นจำนวนกี่วัน

A: มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา 60 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง เริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: เริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุ: 18 – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) และคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่
A: อัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง