อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 70 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 81 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 80 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

รายละเอียดความคุ้มครอง

จุดเด่น

 • เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการมากถึง 5 กลุ่ม
 • เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว
 • แบบ 1 ระยะรุนแรง
  • คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • แบบ 2 ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
  • ผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น สูงสุด 100% ของทุนประกันภัย และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองที่จ่ายไปแล้วในระยะเริ่มต้น (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใดๆ มาก่อน

 • เลือกทำประกันคุ้มครองทุกกลุ่มวงเงินกลุ่มละ 500,000 บาท
 • ได้รับผลประโยชน์ในระยะเริ่มต้น สูงสุด 500,000 บาท
 • ได้รับผลประโยชน์ในระยะรุนแรง สูงสุด 500,000 บาท (หรือได้ในยะระรุนแรง 1,000,000 บาทถ้ายังไม่ได้จ่ายในระยะเริ่มต้น)

 ตัวอย่างที่ 1

  • ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
  • ต่อมา ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะรุนแรง (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคมะเร็ง 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2

  • ตรวจพบตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะรุนแรงทันทีโดยยังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 1,000,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคมะเร็ง 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 3

  • ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
  • มีการรักษาโดย การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ (กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ 100% ในกลุ่มโรคมะเร็ง 500,000 บาท, กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ  500,000 บาท

ตัวอย่างที่ 4

  • กลุ่มโรคมะเร็ง
   • ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
   • ต่อมา ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะรุนแรง (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
   • มีการรักษาโดย การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ ระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ = 500,000 บาท
   • ต่อมารักษา การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ระยะรุนแรง  (กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ = 500,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคมะเร็ง 1,000,000 บาท, กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 5

  • กลุ่มโรคมะเร็ง
   • ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
   • ต่อมา ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะรุนแรง (กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง) = 500,000 บาท
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
   • มีการรักษาโดย การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ ระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ = 500,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคมะเร็ง 1,000,000 บาท, กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ 500,000 บาท

ตัวอย่างที่ 6

  • กลุ่มโรคมะเร็ง
   • ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น = 500,000 บาท
   • ต่อมา ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะรุนแรง = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคมะเร็ง 1,000,000 บาท
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
   • มีการรักษาโดย การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ ระยะเริ่มต้น (กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ) = 500,000 บาท
   • ต่อมา รักษาการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ระยะรุนแรง  (กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ  1,000,000 บาท
  • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
   • มีการรักษาโดย การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง ระยะเริ่มต้น  = 500,000 บาท
   • ต่อมา รักษาไตวายเรื้อรัง ระยะรุนแรง   = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ 1,000,000 บาท
  • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
   • มีการรักษาโดย การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง ระยะเริ่มต้น  = 500,000 บาท
   • ต่อมา รักษาสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส ระยะรุนแรง   = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ 1,000,000 บาท
  • กลุ่มโรคอื่นๆ
   • มีการรักษา การติดเชื้ออีโบล่า ระยะเริ่มต้น  = 500,000 บาท
   • ต่อมา โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง ระยะรุนแรง   = 500,000 บาท
   • จ่ายผลประโยชน์ครบ 200% ในกลุ่มกลุ่มโรคอื่นๆ 1,000,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบทุกกลุ่ม รวมทั้งหมด 5,000,000 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

คำถามที่พบบ่อย

Q : จุดเด่นของ D care ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A :
เพราะ D care มีจุดเด่นตรงที่สามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ ตั้งแต่กลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวล ระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรง และเงินเอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อ D Care ได้มากกว่า 1 สัญญา โดย 1 สัญญา สามารถเลือกความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงได้ 1 กลุ่ม และ 1 ระยะ ภายใต้เงื่อนไขห้ามเลือกกลุ่มโรคร้ายแรงร่วมกับกลุ่มโรคยอดฮิต
-  สามารถเลือกระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงว่าจะคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะรุนแรง หรือ คุ้มครองแค่ระยะรุนแรง
- โดยระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน
คุ้มครองระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 200% โดยให้ความคุ้มครอง 2 ระยะ หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นรับความคุ้มครอง 100% และระยะรุนแรงอีก 100% แต่ถ้าหากตรวจพบโรคนั้นๆ ในระยะรุนแรง รับความคุ้มครองทีเดียว 200% โดยจะต้องไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ระยะเริ่มต้นมาก่อน
คุ้มครองระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว  ให้ความคุ้มครองถึง 100%

Q: สนใจ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงอะไรบ้าง?
A: D care แบ่งกลุ่มโรคร้ายแรง ดังนี้
-  กลุ่มโรคมะเร็ง
-  กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
-  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
-  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
-  กลุ่มโรคอื่นๆ
-  กลุ่มโรคยอดฮิต
โดยไม่สามารถซื้อกลุ่มโรคยอดฮิตร่วมกับโรคร้ายแรงอื่นได้

Q: เมื่อซื้อ D care แล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

Q: สนใจซื้อ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองสุขภาพให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก แต่มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครอง คลายกังวลได้เลย เพราะ D care สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 80 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 81 ปี

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ย D care จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกัน D Care จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: เบี้ย D care สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q: D care จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: D care เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

Q: D care สามารถซื้อแนบกรมธรรม์เดิมที่มีผลบังคับได้หรือไม่ หรือต้องซื้อแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เท่านั้น?
A:  สามารถซื้อได้โดยแนบกับกรมธรรมม์เดิม หรือจะเลือกแนบกับกรมธรรม์ใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย และ ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกความคุ้มครอง D Care เฉพาะบางกลุ่มโรคร้ายแรง ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้หรือไม่
A: การยกเลิกความคุ้มครอง D Care สามารถยกเลิกเฉพาะบางกลุ่มได้ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติม D Care เป็นแบบ 1 กลุ่มโรคร้ายแรงต่อ 1 สัญญาเพิ่มเติม ไม่มีผลกระทบกับสัญญากลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง