อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 70 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 81 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 80 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

D Care (ดี แคร์)

จุดเด่น

 • เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการมากถึง 6 กลุ่ม
 • เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว
 • แบบ 1 ระยะรุนแรง
  • คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • แบบ 2 ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
  • ผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้น สูงสุด 100% ของทุนประกันภัย และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองที่จ่ายไปแล้วในระยะเริ่มต้น (ถ้ามี)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง และ กลุ่มโรคยอดฮิต

 1. กลุ่มโรคร้ายแรง
  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
  • กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
  • กลุ่มที่ 5 กลุ่มโรคอื่นๆ
 2. กลุ่มโรคยอดฮิต
  • กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคยอดฮิต

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง

 • กลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น
  • โรคมะเร็ง ระยะไม่ลุกลาม
 • กลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรง
  • กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะลุกลาม


กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

 • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้น
  • การใส่เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ
  • การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ
  • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจ
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจระยะเบื้องต้น
  • การซ่อมแซมตกแต่งหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยผ่าตัดผ่านทางเส้นเลือด
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือซ่อมแซมเครื่องมือโดยผ่าตัดผ่านทางเส้นเลือด
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
  • โรคหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแบบไม่แสดงอาการ
  • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบส่องกล้อง
  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะรุนแรง
  • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
  • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
  • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้น
  • โรคหอบหืดระดับรุนแรง
  • การผ่าตัดตับ
  • การผ่าตัดแก้ไขระบบท่อน้ำดี
  • การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง
  • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง
  • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
  • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
  • ตับวาย
  • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
  • โรคถุงน้ำในไต
  • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
  • โรคตับอักเสบเรื้อรังจากระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง
  • ไตวายเรื้อรัง
  • ตับแข็ง

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น
  • โรคไข้สมองอักเสบที่สามารถรักษาได้หายขาด
  • การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง
  • โรคพาร์กินสันระยะแรก
  • การสูญเสียแขนหรือขา
  • โรคปลายประสาทอักเสบ
  • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
  • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค
  • โรคโปลิโอ
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง 
  • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
  • ภาวะอะแพลลิก
  • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
  • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
  • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
  • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม
  • โรคกล้ามเนื้อลีบ
  • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
  • โรคอัมพาตครึ่งซีก
  • การผ่าตัดสมอง
  • โรคพาร์กินสัน
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • โรคก้านสมองเสื่อม
  • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
  • โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
  • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
  • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

 • กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น
  • ภาวะสูญเสียการได้ยินบางส่วน
  • การเจาะคอถาวร (หรือชั่วคราว)
  • แผลไหม้เล็กน้อย
  • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (ระยะเบื้องต้น)
  • ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องเรื้อรัง(โรคแอดดิสัน)
  • การติดเชื้ออีโบล่า
  • โรคไข้เลือดออก
 • กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง
  • ตาบอด
  • การสูญเสียการได้ยิน
  • การสูญเสียความสามารถในการพูด
  • โรคเอดส์/เอชไอวีจากการถ่ายเลือดหรือจากการทำงาน
  • เชื้อเอดส์/เอชไอวี ซึ่งเป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกายหรือการกระทำชำเราทางเพศ
  • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
  • การถูกตัดขาหรือแขน
  • แผลไหม้ฉกรรจ์
  • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
  • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
  • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง
  • โรคเท้าช้าง
  • เนื้องอกต่อมหมวกไตชนิดฟีโอโครโมไซโตมา
  • โรคระยะสุดท้าย
  • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
  • โรคครอยตส์เฟลดต์จาค็อบ
  • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม

 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

 • กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น
  • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
  • การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง
  • การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง
 • กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง
  • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • ไตวายเรื้อรัง
  • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

D Care Special Package

จุดเด่น

ให้เราแคร์คุณยิ่งกว่าเดิม ด้วยแพ็กเกจสุดพิเสษที่เราช่วยเลือก ความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงท่ีคุณกังวลได้อย่างตรงใจ

 • มีให้เลือก ความคุ้ทครองถึง 3 แผน
 • แผน กลุ่มโรคยอดฮิต
 • แผน 2 :
  • กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
 • แผน 3 :
  • กลุ่มโรคมะเร็ง
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ
  • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
  • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  • กลุ่มโรคอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

 

คำถามที่พบบ่อย

Q : จุดเด่นของ D care ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A :
เพราะ D care มีจุดเด่นตรงที่สามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ ตั้งแต่กลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวล ระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรง และเงินเอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อ D Care ได้มากกว่า 1 สัญญา โดย 1 สัญญา สามารถเลือกความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงได้ 1 กลุ่ม และ 1 ระยะ ภายใต้เงื่อนไขห้ามเลือกกลุ่มโรคร้ายแรงร่วมกับกลุ่มโรคยอดฮิต
-  สามารถเลือกระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงว่าจะคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะรุนแรง หรือ คุ้มครองแค่ระยะรุนแรง
- โดยระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน
คุ้มครองระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 200% โดยให้ความคุ้มครอง 2 ระยะ หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นรับความคุ้มครอง 100% และระยะรุนแรงอีก 100% แต่ถ้าหากตรวจพบโรคนั้นๆ ในระยะรุนแรง รับความคุ้มครองทีเดียว 200% โดยจะต้องไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ระยะเริ่มต้นมาก่อน
คุ้มครองระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว  ให้ความคุ้มครองถึง 100%

Q: สนใจ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงอะไรบ้าง?
A: D care แบ่งกลุ่มโรคร้ายแรง ดังนี้
-  กลุ่มโรคมะเร็ง
-  กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
-  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
-  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
-  กลุ่มโรคอื่นๆ
-  กลุ่มโรคยอดฮิต
โดยไม่สามารถซื้อกลุ่มโรคยอดฮิตร่วมกับโรคร้ายแรงอื่นได้

Q: เมื่อซื้อ D care แล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

Q: สนใจซื้อ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองสุขภาพให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก แต่มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครอง คลายกังวลได้เลย เพราะ D care สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 80 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 81 ปี

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ย D care จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกัน D Care จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: เบี้ย D care สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q: D care จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: D care เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

Q: D care สามารถซื้อแนบกรมธรรม์เดิมที่มีผลบังคับได้หรือไม่ หรือต้องซื้อแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เท่านั้น?
A:  สามารถซื้อได้โดยแนบกับกรมธรรมม์เดิม หรือจะเลือกแนบกับกรมธรรม์ใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย และ ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกความคุ้มครอง D Care เฉพาะบางกลุ่มโรคร้ายแรง ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้หรือไม่
A: การยกเลิกความคุ้มครอง D Care สามารถยกเลิกเฉพาะบางกลุ่มได้ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติม D Care เป็นแบบ 1 กลุ่มโรคร้ายแรงต่อ 1 สัญญาเพิ่มเติม ไม่มีผลกระทบกับสัญญากลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง