อายุรับประกันภัย :  30 วัน -75 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 81 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด, การแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษารังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา และ การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด แบบผู้ป่วยนอก

แผนนี้เหมาะกับ

 • พ่อแม่ที่ต้องการประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่ายเบี้ยไม่แพง
 • ลูกค้าที่เข้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ค่าห้อง ค่ารักษาไม่แพง
 • ลูกค้าต้องการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง  การรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ สมาร์ทเฮลท์  ตามมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

ข้อจำกัด

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลน้อยเกินไป
 • ค่าแพทย์ รักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดน้อยเกินไปอาจไม่พอต่อการรักษาแต่ละครั้ง
 • วงเงินตรวจก่อนเข้ารักษาและติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาลน้อยเกินไป
 • อาจจะต้องจ่ายส่วนเกินในบางหมวด

แก้ไขข้อจำกัด

  • ตัวอย่างลูกค้าเลือกแผน 1 ค่าห้อง 2,000 บาท + เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน  1 ค่าห้อง 2,000 บาท จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลรวม 4,000 บาทต่อคืน (แผน 2)
  • ตัวอย่างลูกค้าเลือกแผน 1 ค่าห้อง 2,000 บาท + เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน  2 ค่าห้อง 4,000 บาท จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลรวม 6,000 บาทต่อคืน (ขึ้นอยู่กับอายุลูกค้า)

เบี้ยประกันสุขภาพ สมาร์ทเฮลท์ (เฉพาะส่วนของสัญญาสุขภาพไม่รวมสัญญาหลัก)

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
– สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-75 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

– หากเป็นการเจ็บป่วยจะเริ่มคุ้มครองหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
– อาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ จะเริ่มคุ้มครองหลังจากสัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ผ่านไปแล้ว 120 วันหรือหลังจากต่ออายุ (Reinstatement) เมื่อไม่ได้จ่ายเบี้ยภายในกำหนด

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันaภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
– เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

5.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
– คุ้มครอง และสูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน โดยจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน

6.หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย และไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตได้หรือไม่
– สามารถทำได้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ 10,000 บาท
เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ยกเว้นการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยเจตนา สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครอง

7. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ หรือไม่
– การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ  (ปกติไม่ตรวจยกแว้นมีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นมาก่อน)

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบ บันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
– ไม่สามารถแนบบันทึกสลักหลัง  OPD ได้ค่ะ

9. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
– สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315