เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 – Money and Insurance

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

จำนวนคนที่ดู 1,848 คน

 อายุรับประกันภัย : 20-50 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : จนถึงอายุ 59 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  ทุนประกัน :  200,000 บาท
  เบี้ยประกัน : 27,790 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)
  เบี้ยประกัน : 27,820 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

  • รับเงินคืนทุกช่วงอายุตั้งแต่เริ่มทำ
  • มีเงินจ่ายคืน ก่อนเกษียณ 1% ทุก 3 ปีกรมธรรม์
  • อายุครบ 60 ปีรับเงินก้อนอีก 40%
  • รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นช่วงหลังอายุ 60 ปีไปเรื่อยๆ จนอายุ 89 ปี
  • อายุครบ 90 ปีรับเงินก้อนก้อนสุดท้าย

เหมาะสำหรับ

  • ลูกค้นที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จากเกษียณ
  • ลูกค้าที่อยากออมเงินลดหย่อนภาษี
  • ลูกค้าที่อยากได้เงินก้อนหลังจากเกษียณและรับเงินบำนาญไปเรื่อๆ
  • ลูกค้าที่อยากส่งต่อเงินก้อนให้คนที่รัก

เงื่อนไขแบบประกัน

หมายเหตุ
- เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แบบประกันภัยเมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
นายเดชาธร ยะนันท์ : เลขที่ใบอนุญาต 6001016915