เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/10, 99/5

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 10 ปี, 5 ปี รายละเอียดแผน ทุนประกันสูงเริ่มต้น 10,000,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี จ่ายเบี้ย 10 ปี หรือ 5 ปี สุขภาพดีได้ส่วนลดเบี้ยประกัน เหมาะสำหรับ หัวหน้าครอบครัว สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง เจ้าของธุรกิจ สร้างความคุ้มครองธุรกิจให้ดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่เจ้าของจากไป ผู้ที่ต้องการวางแผนมรดก ช่วยบริหารภาษี ส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่น….สู่รุ่นอย่างไม่สดุด ด้วยการวางแผนมรดก การวางแผนมรดกที่จะช่วยส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่สะดุดและยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับการสืบทอดไปให้กับคนที่ต้องการ ซึ่งหากไม่มีการไม่วางแผนมรดกอาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น เกิดปัญหาการแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัว ส่งต่อทรัพย์สินไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ใช้เวลานานในการพิสูจน์ทายาทตามกกฏหมาย ไม่สามารถบริหารจัดการภาษีได้ ขั้นตอนการวางแผนมรดก รู้สถานะการเงินของตัวเอง โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินอย่างละเอียด และวางแผนจัดสรรว่าส่วนใดที่จะนำไปไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตและส่วนในที่จะต้องนำไปวางแผนมรดกเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน […]

เมืองไทย ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น – ยิ้มสู้โรคร้าย (คุ้มครองชีวิต คุ้มครองโรคร้ายแรง)

  อายุรับประกันภัย :  1 ปี – 65 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี หรือรับผลประโยชน์จนครบ   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 20  ปี จุดเด่น ครอบคลุมและ รับค่าชดเชยโรคร้ายแรงยอดฮิต 15 โรค ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 20 ปี คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือโรคร้ายแรงยาวนานถึงอายุ 99 ปี (เมื่อยังไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหม) เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้   1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง (ก) บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า เพียงรายการเดียวเท่านั้นและให้ถือว่าสัญญาประกันภัยนี้สิ้นสุดผลบังคับตารางโรคร้ายแรง (ก) 2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงใดโรคร้ายแรงหนี่งตามที่ระบุไว้ในตารางโรคร้ายแรง(ข) บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามตารางในแต่ละรายการเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัยและ สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่ตารางโรคร้ายแรง (ข)  3. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนด จะได้รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา […]

เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

 อายุรับประกันภัย : อายุ 50 – 75 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : – แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : – แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี แผนนี้สำหรับ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบปกติได้ เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน โรคหัวใจ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี รับเงินก้อนคืนเมื่ออยู่จนครบสัญญา โครงการที่ 1 คุ้มครองชีวิต ประกอบด้วย 4 แผนความคุ้มครอง แผน 1 คุ้มครอง 100,000 บาท แผน […]

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : 7 ปี   ประกันชีวิตช่วยให้เราเก็บเงินอยู่และทำให้คนสำคัญของเราที่ยังอยู่ มีชีวิตที่เสี่ยงลำบากน้อยลงในวันที่เราจากไป รายละเอียดแผน คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี จ่ายเบี้ย 7 ปี เบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไม่มีปรับเพิ่ม คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี เช่น เจ็บป่วยทั่วไป สุขภาพ โรคร้างแรง โรคระบาด มีมูลค่าเงินสะสมทรัพย์ที่สามารถเวณคืนได้ (ไม่ใช่แบบจ่ายเบี้ยทิ้ง) ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดของเบี้ยที่จ่าย มีเงินคืนทุกปีๆ ละ 1% ของทุนประกัน ตั้งแต่ปีแรกที่ทำถึงอายุ 98 ปี เหมาะสำหรับ พ่อแม่ที่อยากทำประกันชีวิตเป็นมรดกของตัวเอง ทิ้งเงินก้อนหรือเงินค่าจัดงานศพไว้ให้ลูกเมื่อตัวเองเสียชีวิต ลูกๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปจะได้มีเงินก้อน หรือเงินค่าจัดงานศพเมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ลูกๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้ตัวเอง เมื่อเสียชีวิตไปจะได้มีเงินก้อนทิ้งไว้ให้พ่อแม่ หัวหน้าครอบครัว […]

1 2