อายุรับประกันภัย : 18 - 64 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 65 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 65 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย จนต้องเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เราก็จ่าย
 • รับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากนอนไอ.ซี.ยู
 • สูงสุด 365 วันต่อปี
 • ลดหย่อนภาษีได้

ตารางเบี้ยประกันความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน

เงื่อนไขแบบประกัน

Q: สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A:
สามารถเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 6-64 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

Q: สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ วงเงินแน่นอน ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A:
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตสัญญาหลัก

Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
A: 
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
- คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

Q: เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ วงเงินแน่นอน จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยไหม
A:
ไม่ปรับเพิ่มแม้อายุมากขึ้น เป็นเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ วงเงินแน่นอน หรือไม่
A:
การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

Q: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
A:
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB)

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

3. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง