ประกันสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus)

  อายุรับประกันภัย : 11 – 90 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร? New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)   แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน […]

ประกันสุขภาพอีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)

  อายุรับประกันภัย : 11 – 90 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 99 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร? New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก) แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก […]

แคร์ พลัส (Care Plus) | ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) แคร์ พลัส (Care Plus) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่จะมาช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการล้างไต โดยแผนนี้จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ เข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี ต่างจากสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่จ่ายเป็นเงินก้อนตามเงื่อนไขของสัญญาตามทุนประกันชีวิตไว้ หรือที่หลายคสเรียกว่า “เจอ จ่าย จบ”   แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมท้ังค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบําบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เสริมความคุ้มครองการบําบัดรักษาโรคทางจิตเวช […]

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

  อายุรับประกันภัย :  6 – 80 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาหลัก)   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี OPD ต่อครั้ง vs OPD เหมาจ่าย OPD ต่อครั้ง…เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเพิ่มเติมความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกให้ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์, ค่าวินิจฉัย, การบำบัดรักษำโดยแพทย์ผ่านโทรเวชกรรม (Telemedicine) และค่ายา OPD เหมาจ่าย . . คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามวงเงินเหมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์ หมดกังวล กับการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระทันหัน ด้วยความคุ้มครองการรักษาแบบเหมาจ่ายรายปี ครอบคลุมทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์, ค่าวินิจฉัย, ค่ากายภาพ, Telemedicine และค่ายา ปรึกษาแพทย์ในฐานะผู้ป่วยนอกได้มากที่สุด 2 ครั้ง/วัน คลายกังวลด้วย Second […]

ประกันสุขภาพเด็ก ดี คิดส์ พลัส (D Kids Plus)

  อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 10 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี   ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี   เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก) New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร? New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก) แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) จุดเด่นแผนนี้ ไม่จำกัด วงเงินค่ารักษาต่อปี ไม่จำกัด […]

1 2